CİSED Psikologların Haksız ve Adil Olmayan Uygulamalarla Yok Sayılmaması Gerektiği Çağrısını Tekrarladı

06 Mayıs 2018

CİSED GENEL BAŞKANI PSİKOTERAPİST CEM KEÇE: “RUH SAĞLIĞININ TEDAVİSİNDE İLAÇLAR YETERLİ DEĞİLDİR!”

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü kutlaması nedeniyle yapılan kamuoyu açıklamasında psikologların adil olmayan haksız uygulamalarla mesleklerini icra etmelerinin engellenmeye devam edilmesinin, önce tek tek bireylerin sonra da bir bütün olarak toplumun ruh sağlığının hiçe sayılması anlamına geldiği vurgulandı. Ve bu hukuksuzluğun bir an önce sonlandırılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

PSİKOLOGLARIN YOK SAYILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR!

CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, 2011 yılında çıkarılan Torba Yasa’da sadece hekimleri ilgilendiren Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a eklenen madde ile psikologların üniversite eğitimiyle elde ettikleri “psikolog” unvanlarının ellerinden alındığını belirterek söz konusu maddeyi hatırlattı: “İlgili madde şöyle diyor: ‘Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir. Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler. Psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.’ Bu yasa ile diğer sağlık çalışanları için lisans mezuniyeti yeterliyken, psikologların hastanelerde çalışmaları için “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı” şartı getirilmesi ve psikologların bu şekilde yok sayılması kabul edilebilir değildir. Ne yazık ki o gün bugündür yürütülen mücadeleler bu adil olmayan uygulamanın sona erdirilmesi için yeterli olmamıştır.”

PSİKOLOGLAR İÇİN MESLEK VE GÖREV TANIMLARINI İÇEREN BAĞIMSIZ BİR YASA ÇIKARTILMALIDIR!

Psikologlar için belirlenen bu yasanın, en başta eşitlik ilkesi olmak üzere Anayasanın pek çok maddesine aykırı olduğunun altını çizen Keçe, şunları söyledi: “Kamu personeli atamalarında, kadrolar yüksek lisans şartı aramazken, psikologlar için böyle bir zorunluluk getirilmesi, Anayasamızın eşitlik ilkesini hiçe saymaktır. Psikologların unvanını koruma, meslek tanımlarına uygun koşullarda çalışmalarını sağlama, mesleki uygulamalarda etik ilkelere dikkat edilmesini sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri güçlü ve bağımsız bir örgütün varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınması için bir an önce meslek yasasının çıkması gerekiyor. Çünkü ruhsal sıkıntıları olan kişilerin problemlerine bakış açılarını değiştiren psikologlar, sanılanın aksine çok daha değerli ve gerek duyulan bir meslek grubudur. Dünyaca kutlanan 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü, geçtiğimiz yıllarda şiddetle arzulanan Meslek Yasası tartışmalarının kabulüne önayak olmuştur. Psikologların bir araya gelmesine vesile olan bugünde, psikolojik destek ve psikoterapi alınmasının her insanın ihtiyacı olduğunun toplum tarafından kabul edilmesi çok büyük bir mücadelenin sonuç bulduğunun kanıtıdır. Bu nedenle, psikologlara yönelik bu edimsel haksızlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Suçlar, suçlular ve kurbanlar artmaya, toplumun ruh sağlığı bozulmaya devam ederken, sorunların çözümünde aktif rol oynayabilecek psikologların atıl bir şekilde tutulmasını akılcı bulmuyor, en kısa sürede bu yanlıştan dönülmesini umuyoruz.”

PSİKOLOG PSİKİYATRİ HEKİMİ OLMADAN DA MESLEĞİNİ İCRA EDEBİLİR…

Tüm bu yasal düzenlemelerin, insanların duygularına inen, ruhlarına dokunan ve hatta çeşitli terapötik müdahalelerle çatlakları tekrar şekillendiren önemli sırdaşlar olan psikologların mesleklerini özgürce yerine getirmelerini engellediğini ifade eden Keçe, şöyle devam etti: Bu nedenle, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) terapistleri ve Yönetim Kurulu olarak, hangi kurum veya kuruluşta çalışırsa çalışsın; öncelikle psikologların meslek ve görev tanımını içeren bağımsız bir yasa çıkartılmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İnsanın davranış biçimlerini inceleyen, bunların nedenlerini araştıran bir meslek grubunun üyeleri olan; ruhsal sorunları olan kişilerle görüşmeler yaparak, zekâ, yetenek, davranış ve tutum ölçekleri kullanarak problemin kökenine ulaşmayı ve problemi konuşarak çözmeyi amaçlayan psikologların, aldıkları eğitimle kazandıkları yetkileri kullanacakları bir çalışma alanına kavuşmalarını sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Yani bir psikologun psikiyatri hekimi olmadan da mesleğini icra edebileceğine inanıyoruz. Çünküruh sağlığı rahatsızlıkları sadece psikiyatrik hastalıklar ile sınırlı değildir ve ruh sağlığının tedavisinde ilaçlar yeterli değildir. Yaşama isteği olmayan, mutsuz, umutsuz, çevresiyle iyi ilişkiler kuramayan, hırçın, kavgacı olan, cinsel işlev bozuklukları yaşayan ve yaşamla uyumu bozan başka olumsuz özelliklere sahip insanların da kendilerini ve yaşamlarını değiştirerek yeniden inşa etmeye ihtiyaçları vardır. Bu değişimi gerçekleştirmek için onlara rehberlik edecek olanlar ise çoğu zaman psikologlar gibi ruh sağlığı profesyonelleridir.”

10 MAYIS DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Keçe, sözlerine kutlama mesajıyla son verdi: “Tüm bu zorluklara rağmen mesleklerini icra etmeye çaba gösteren ve önce bireylerin ruhsal sağlığının korunması ve sürdürülmesinde, dolayısıyla da toplumun huzur ve refahının sağlanmasında yadsınamaz işlevleri olan psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nü kutlarız.”