Cinsel Salk Enstits Dernei Tz


Dernein Ad ve Merkezi

Madde 1-Dernein Ad: Cinsel Salk Enstitüsü Dernei'dir.
Dernein merkezi Ankara'dr.
Dernek, yurt içinde ve yurt dnda ube açabilir.

Dernein Amac ve Bu Amac Gerçekletirmek çin Dernekçe Sürdürülecek Çalma Konular ve Biçimleri le Faaliyet Alan

Madde 2-Dernek, cinsel salk ile ilgili profesyoneller arasnda birlik, beraberlik ve dayanma salayarak, cinsel salk biliminin ülkemizde tantlmas, gelitirilmesi ve toplumun yararna kullanlmas için çalmalarda bulunmak, cinsel terapi veya dier modern cinsel tedaviler konusunda eitimler vermek, sertifikal veya diplomal 'cinsel terapist', 'seksolog', 'cinsel danman' veya 'cinsel tp uzman' yetitirmek, özel 'cinsel salk enstitüsü' açmak, Avrupa Birlii'ne Türkiye'nin onurlu bir süreç sonunda tam üye olmas beklentisiyle ülkemizde salkl ve mutlu bir cinsel yaama sahip Avrupa vatandal kavramnn oluturulmas, özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altna alnmas, ekonomik ve sosyal gelimenin desteklenmesi, dünyada Avrupa'nn rolünün vurgulanmas konularnda üzerine düeni yapmak, eitim, yayn hizmetleri, iletiim, sosyal hizmetler ve psikoloji vb. uygulama alanlarnda cinsel salk biliminin ülkemize katklarn arttrmak, cinsel salk bilimi ile ilgilenenlerin standart ve haklarnn korumasn salamak, temel insan haklarndan olan cinsel salk, aile planlamas, üreme sal ve eitimi konularnda ülkemizde yürütülen sözcülük, eitim, bilgilendirme ve tbbi hizmet uygulama çalmalarna katlarak, cinsiyet fark gözetmeksizin, bireyin ve ailenin cinsel salnn iyiletirilmesine katkda bulunmak, cinsel konularda bilgisiz ve eitimsiz hzl nüfus artna engel olmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinletirilmesi ve gelitirilmesini salamak ve bu konuda çalmalar yapan  kii ve kurululara destek vermek, ADS vb. bulac hastalklarn engellenmesi, aile planlamas, sigara bamll, yetersiz beslenme veya kirlilikten kaynaklanan hastalklarla mücadele, tbbi ve kan ürünlerinin güvenlii konularnn çözümünde yönlendirici rol oynamak amac ile kurulmutur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalma Konular ve Biçimleri  a-Faaliyetlerinin etkinletirilmesi ve gelitirilmesi için aratrmalar yapmak,
b-Türkiye'yi AB üyeliine götüren süreç içinde ülkemizde ilgili kurulularla temaslar kurarak cinsel tp dünyasnn görü ve önerilerini yanstmak,
c-Atatürk'ün çada uygarlk hedefine ve ilkelerine sadk toplumsal yapnn gelimesine, demokratik sivil toplumun, düünce özgürlüünün, insan haklarnn ve laik hukuk devleti anlaynn yerlemesine yardmc olmak,
d-Cinsel terapi, cinsel danmanlk veya dier modern cinsel tedaviler konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eitim çalmalar düzenlemek, düzenleyen kii ve kurululara yönetim kurulunun belirleyecei standartlarda her türlü destei vermek,
e- Sertifikal veya diplomal cinsel terapist, seksolog, cinsel danman veya cinsel tp uzman yetitirmek,
f-Amacn gerçekletirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yaynlar temin etmek, dokümantasyon merkezi oluturmak, çalmalarn duyurmak için amaçlar dorultusunda gazete, dergi, kitap gibi yaynlar ile üyelerine datmak üzere çalma ve bilgilendirme bültenleri çkarmak,
g-Cinsel salk bilimi üzerine kitaplar basmak, yazdrmak, yaynlamak ve cinsel salk bilimi üzerine kitap yazan kii ve kurululara yönetim kurulunun belirleyecei standartlarda her türlü destei vermek,
h-Gerekli izinler alnmak artyla yardm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dndan ba kabul etmek,
-Tüzük amaçlarnn gerçekletirilmesi için ihtiyaç duyduu gelirleri temin etmek amacyla iktisadi, ticari ve sanayi iletmeler kurmak ve iletmek,
i-Üyelerinin yararlanmalar ve bo zamanlarn deerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar tefri etmek,
j-Üyeleri arasnda beeri münasebetlerin gelitirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve elenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarn salamak,
k-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tanr, tanmaz mal satn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tanmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
l-Amacn gerçekletirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katlmak, Gerekli izin alnarak derneklerin izinle kurabilecei tesisleri kurmak,
m-Uluslararas faaliyette bulunmak, yurt dndaki dernek veya kurululara üye olmak ve bu kurulularla proje baznda ortak  çalmalar yapmak veya yardmlamak,
n-Dernein amacn gerçekletirmek üzere, benzer amaçl derneklerden, içi ve iveren sendikalarndan ve meslekî kurululardan maddî yardm almak ve ad geçen kurumlara maddî yardmda bulunmak,
o-Amacn gerçekletirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayl Dernek ve Vakflarn Kamu Kurum ve Kurulular ile likilerine Dair Kanun hükümleri sakl kalmak üzere, kamu kurum ve kurulular ile görev alanlarna giren konularda ortak projeler yürütmek,
ö-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve dier mal ve hizmetlerle ksa vadeli kredi ihtiyaçlarn karlamak amacyla sandk kurmak,
p-Gerekli görülen yerlerde ube ve temsilcilikler açmak,
r-Amacn gerçekletirilmesi için salkl bir çalma ortamn salamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirba ve krtasiye malzemelerini temin etmek,
s-Dernein amac ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dier derneklerle veya vakf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulularyla ortak bir amac gerçekletirmek için plâtformlar oluturmak.
Dernein Faaliyet Alan
Dernek, salk, eitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakk ve Üyelik lemleri

Madde 3-Dernein asl, fahri ve onur üyelii olmak üzere üç türlü üyelii vardr.

1-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernein amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dorultuda çalmay kabul eden ve mevzuatn öngördüü koullarn tayan her gerçek ve tüzel kii bu dernee üye olma hakkna sahiptir. Ancak, yabanc gerçek kiilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleme hakkna sahip olmas da gerekir. Onursal üyelik için bu koul aranmaz.
2-Dernee asl üye olmak için dernek bakanlna yazl olarak üyelik bavurusunun yaplmas ve iki asl üye tarafndan takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye aday hakknda Yönetim Kurulu en çok otuz gün içinde üyelie kabul veya istein reddi eklinde karar alr. Sonuç adaya yaz ile duyurulur. Kurucular dernein asl üyeleridir. Bavurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
3-Dernein üyeleri Yönetim Kurulu'nca saptanacak olan Ahlak lkeleri'ne uymay taahhüt ederler.
4-Asl Üye: Dernein asl üyeleri, dernein kurucular ile müracaatlar üzerine yönetim kurulunca üyelie kabul edilen kiilerdir. Asl üyeler için, "asl üye kayt defteri" tutulur ve "asl üye kart" düzenlenir. Asl üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma haklar vardr.
5-Fahri Üye: Dernek çalmalarn izlemek isteyen, çalmalaryla katkda bulunabilecek ve dernek çalmalarna katkda bulunma istei belirten kiiler Yönetim Kurulu üyelerinin sözlü tavsiyesi ve Bakan onay ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler isterlerse üyelik aidat öderler. Bu üyelerin Dernein hangi hizmetlerinden yararlanacaklarna bakan karar verir. Fahri üyeler için, ayr bir "fahri üye kayt defteri" tutulur ve "fahri üye kart" düzenlenir. Fahri üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma haklar yoktur.
6-Onursal Üye: Dernee maddi ve manevi bakmdan önemli destek salam bulunanlar yönetim kurulu karar ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler isterlerse üyelik aidat öderler. Onursal üyeler için, bakan gerek görürse, ayr bir "onursal üye kayt defteri" tutulur ve "onursal üye kart" düzenlenir. Onursal üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma haklar yoktur.

Üyelikten Çkma

Madde 4-Her üye yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten çkma hakkna sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulat anda çk ilemleri sonuçlanm saylr. Üyelikten ayrlma, üyenin dernee olan birikmi borçlarn sona erdirmez.

Üyelikten Çkarlma

 Madde 5-Dernek üyeliinden çkarlmay gerektiren haller.
 1-Dernek tüzüüne aykr davranlarda bulunmak,
 2-Verilen görevlerden sürekli kaçnmak,
 3-Yazl ikazlara ramen üyelik aidatn alt ay içinde ödememek,
 4-Dernek organlarnca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma artlarn kaybetmi olmak,
Yukarda saylan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar ile üyelikten çkarlabilir.
 Dernekten çkan veya çkarlanlar, üye kayt defterinden silinir ve dernek malvarlnda hak iddia edemez.

Dernek Organlar

Madde 6-Dernein organlar aada gösterilmitir.
 1-Genel Kurul,
 2-Yönetim Kurulu,
 3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kurulu ekli, Toplanma Zaman ve Çar ve Toplant Usulü

Madde 7-Genel kurul, dernein en yetkili karar organ olup; dernee kaytl üyelerden; ubenin doal delegeleri ile ubede kaytl üyeler tarafndan seçilmi delegelerden oluur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olaan,
 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüü hallerde veya dernek üyelerinden bete birinin yazl istei üzerine otuz gün içinde olaanüstü toplanr.
 Olaan genel kurul, 3 ( üç ) ylda bir, Eylül ay içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanr.
Genel kurul toplantya yönetim kurulunca çarlr.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantya çarmazsa; üyelerden birinin bavurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantya çarmakla görevlendirir.
Çar Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüüne göre genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katlma hakk bulunan üyeler, en az 15 ( onbe ) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazl yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya çarlr. Bu çarda, çounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gün, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz.
Toplant, çounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yaplan çar usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en geç alt ay içinde yaplmas zorunludur. Üyeler ikinci toplantya, birinci fkrada belirtilen esaslara göre yeniden çarlr.
Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz.
Toplant Usulü
Genel kurul, katlma hakk bulunan üyelerin salt çounluunun, tüzük deiiklii ve dernein feshi hallerinde ise üçte ikisinin katlmyla toplanr; çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur. Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant yönetim kurulu bakan veya görevlendirecei yönetim kurulu üyelerinden biri tarafndan açlr. Toplant yeter says salanamamas halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açltan sonra, toplanty yönetmek üzere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluturulur.
Dernek organlarnn seçimi için yaplacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazr listesindeki isimlerinin karlarn imzalamalar zorunludur.
Toplantnn yönetimi ve güvenliinin salanmas divan bakanna aittir.
Genel kurulda, yalnzca gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak toplantda hazr bulunan üyelerin onda biri tarafndan görüülmesi yazl olarak istenen konularn gündeme alnmas zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakk vardr; üye oyunu ahsen kullanmak zorundadr. Fahri üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantlarna katlabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiinin üye olmas halinde, tüzel kiinin yönetim kurulu bakan veya temsille görevlendirecei kii oy kullanr.
Toplantda görüülen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve divan bakan ile yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr.  Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler yönetim kurulu bakanna teslim edilir. Yönetim kurulu bakan bu belgelerin korunmasndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alnmamsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile dier konulardaki kararlar ise açk olarak oylanr. Gizli oylar, toplant bakan tarafndan mühürlenmi kâtlarn veya oy pusulalarnn üyeler tarafndan gerei yapldktan sonra içi bo bir kaba atlmas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açk dökümü yaplarak belirlenen oylardr.
Açk oylamada,  genel kurul bakannn belirtecei yöntem uygulanr.
Genel kurul kararlar, toplantya katlan üyelerin salt çounluuyla alnr. u kadar ki, tüzük deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan üyelerin üçte iki çounluuyla alnabilir.
Toplantsz veya Çarsz Alnan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazl katlmyla alnan kararlar ile dernek üyelerinin tamamnn bu tüzükte yazl çar usulüne uymakszn bir araya gelerek ald kararlar geçerlidir. Bu ekilde karar alnmas olaan toplant yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 Madde 9-Aada yazl hususlar genel kurulca görüülüp karara balanr.
 1-Dernek organlarnn seçilmesi,
 2-Dernek tüzüünün deitirilmesi,
 3-Yönetim ve denetim kurullar raporlarnn görüülmesi ve yönetim kurulunun ibras,
 4-Yönetim kurulunca hazrlanan bütçenin görüülüp aynen veya deitirilerek kabul edilmesi,
5-Dernein dier organlarnn denetlenmesi ve gerek görüldüünde hakl sebeplerle onlarn görevden alnmas,
6- Üyeliin reddi veya üyelikten çkarma hakknda verilen yönetim kurulu kararlarna kar yaplan itirazlarn incelenmesi ve karara balanmas,
 7-Dernek için gerekli olan tanmaz mallarn satn alnmas veya mevcut tanmaz mallarn satlmas hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8-Yönetim kurulunca dernek çalmalar ile ilgili olarak hazrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya deitirilerek onaylanmas,
 9-Dernek yönetim ve denetim kurullarnn kamu görevlisi olmayan bakan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarnn tespit edilmesi,
 10-Dernein federasyona katlmas ve ayrlmasnn kararlatrlmas,
 11-Dernein ubelerinin açlmasnn kararlatrlmas ve açlmasna karar verilen ube ile ilgili ilemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12-Dernein uluslar aras faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek ve kurululara üye olarak katlmas veya ayrlmas,
 13-Dernein vakf kurmas,
 14-Dernein fesih edilmesi,
 15-Yönetim kurulunun dier önerilerinin incelenip karara balanmas,
16-Dernein en yetkili organ olarak dernein dier bir organna verilmemi olan ilerin görülmesi ve yetkilerin kullanlmas,
17-Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri

 Madde 10-Yönetim Kurulu 5 ( be ) asl ve 5 ( be ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantsnda bir kararla görev bölüümü yaparak bakan, bakan yardmcs, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi artyla her zaman toplantya çarlabilir. Üye tamsaysnn yarsndan bir fazlasnn hazr bulunmas ile toplanr. Kararlar, toplantya katlan üye tam saysnn salt çounluu ile alnr.
 Yönetim kurulu asl üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.
 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 Yönetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
 1-Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kiiye yetki vermek,
 2-Gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazrlayarak genel kurula sunmak,
 3-Dernein çalmalar ile ilgili yönetmelikleri hazrlayarak genel kurul onayna sunmak,
 4-Genel kurulun verdii yetki ile tanmaz mal satn almak, dernee ait tanr ve tanmaz mallar satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira sözlemesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5-Genel kurulun verdii yetki ile ube açmaya ilikin ilemlerin yürütülmesini salamak,
6-Dernein ubelerinin denetlenmesini salamak,
 7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açlmasn salamak,
 8-Genel kurulda alnan kararlar uygulamak,
 9-Her faaliyet yl sonunda dernein iletme hesab tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalmalarn açklayan raporunu düzenlemek,  toplandnda genel kurula sunmak,
 10-Bütçenin uygulanmasn salamak,
 11-Dernee üye alnmas veya üyelikten çkarlma hususlarnda karar vermek,
12-Dernein amacn gerçekletirmek için yetkisi dâhilinde her çeit karar almak ve uygulamak,
13-Mevzuatn kendisine verdii dier görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri

 Madde 11-Denetim Kurulu, 3 ( üç ) asl ve 3 ( üç ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 Denetim kurulu asl üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 Denetim kurulu; dernein, tüzüünde gösterilen amaç ve amacn gerçekletirilmesi için sürdürülecei belirtilen çalma konular dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadn, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yl geçmeyen aralklarla denetler ve denetim sonuçlarn bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandnda genel kurula sunar.
 Denetim kurulu, gerektiinde genel kurulu toplantya çarr.

Dernein Gelir Kaynaklar

 Madde 12-Dernein gelir kaynaklar aada saylmtr.
 1-Üye aidat: Üyelerden giri ödentisi olarak 1 YTL, aylk olarak ta 1 YTL aidat alnr. Bu miktarlar artrmaya veya eksiltmeye genel kurul tam yetkilidir,
 2-ube ödentisi: Dernein genel giderlerini karlamak üzere ubeler tarafndan tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si alt ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3-Gerçek ve tüzel kiilerin kendi istei ile dernee yaptklar ba ve yardmlar,
4-Dernek tarafndan tertiplenen çay ve yemekli toplant, gezi ve elence, temsil, konser, spor yarmas ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirler,
5-Dernein mal varlndan elde edilen gelirler,
6-Yardm toplama hakkndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ve yardmlar,
7-Dernein, amacn gerçekletirmek için ihtiyaç duyduu geliri temin etmek amacyla giritii ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Dier gelirler.

Dernein Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 Madde 13-Defter tutma esaslar;
Dernekte, iletme hesab esasna göre defter tutulur. Ancak, yllk brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti amas durumunda takip eden hesap döneminden balayarak bilânço esasna göre defter tutulur. Bilânço esasna geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altna düülürse, takip eden yldan itibaren iletme hesab esasna dönülebilir.
Yukarda belirtilen hadde bal kalmakszn yönetim kurulu karar ile bilânço esasna göre defter tutulabilir.
Dernein ticari iletmesi açlmas durumunda, bu ticari iletme için, ayrca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayt Usulü
Dernein defter ve kaytlar Dernekler Yönetmeliinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aada yazl defterler tutulur.
a)letme hesab esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve kararlarn alt toplantya katlan üyelerce imzalanr.
2-Üye Kayt Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve çk tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere ilenebilir.
3-Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çkts alnmak suretiyle saklanr.
4-Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya verildikleri yerler ve kullanm sürelerini dolduranlarn kayttan düürülmesi bu deftere ilenir.
5-letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler açk ve düzenli olarak bu deftere ilenir.
6-Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
b)Bilânço esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kaytl defterler bilânço esasnda defter tutulmas durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayt ekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslarna göre yaplr.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas zorunlu olan defterler kullanmaya balamadan önce il dernekler müdürlüüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanlmasna sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaplmaz. Ancak, bilânço esasna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakl defterlerin, kullanlaca yldan önce gelen son ayda, her yl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi
letme hesab esasna göre kayt tutulmas durumunda ylsonlarnda 'letme Hesab Tablosu' düzenlenir. Bilânço esasna göre defter tutulmas durumunda ise, ylsonlarnda, Maliye Bakanlnca yaymlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

Dernein Gelir ve Gider lemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, 'Alnd Belgesi' ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracl ile tahsili halinde banka tarafndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alnd belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sat fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yaplr. Ancak dernein, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için 'Gider Makbuzu' düzenlenir.
Dernek tarafndan kii, kurum veya kurululara yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri 'Ayni Yardm Teslim Belgesi' ile yaplr. Kii, kurum veya kurulular tarafndan dernee yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise 'Ayni Ba Alnd Belgesi' ile kabul edilir.
Alnd Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanlacak 'Alnd Belgeleri' yönetim kurulu kararyla, matbaaya bastrlr.
Alnd belgelerinin bastrlmas ve kontrolü, matbaadan teslim alnmas, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasnda devir teslimi ve alnd belgesi ile dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler tarafndan bu alnd belgelerinin kullanmna ve toplanlan gelirlerin teslimine ilikin hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin açk kimlii, imzas ve fotoraflarn ihtiva eden 'Yetki Belgesi' dernek tarafndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu bakannca onaylanr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deiiklikler yönetim kurulu bakannca, 15 ( onbe ) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adna gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlarna düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler.
Yetki belgesinin kullanm, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafndan kullanlan alnd belgeleri, harcama belgeleri ve dier belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say ve tarih düzenine uygun olarak 5 ( be ) yl süreyle saklanr.

Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Dernein, bir önceki yla ait faaliyetleri ile gelir ve gider ilemlerinin yl sonu itibaryla sonuçlarna ilikin 'Dernek Beyannamesi' dernek yönetim kurulu tarafndan onaylandktan sonra, her takvim ylnn ilk dört ay içinde dernek bakan tarafndan ilgili mülki idare amirliine verilir.

Bildirim Yükümlülüü

Madde 16-Mülki amirlie yaplacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olaan veya olaanüstü genel kurul toplantlarn izleyen 30 ( otuz ) gün içinde, yönetim ve denetim kurullar ile dier organlara seçilen asl ve yedek üyeleri içeren 'Genel Kurul Sonuç Bildirimi' ve ekleri yönetim kurulu bakan tarafndan ilgili mülki idare amirliine bildirilir:
 Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm genel kurul toplant tutana örnei,
2-Tüzük deiiklii yaplmsa, tüzüün deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tüzüünün son eklinin her sayfas yönetim kurulunca imzalanm örnei eklenir.
Tanmazlarn Bildirilmesi
Dernein edindii tanmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde 'Tanmaz Mal Bildirimi'ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliine bildirilir.
Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi
Dernek tarafndan, yurtdndan yardm alnacak olmas durumunda yardm alnmadan önce 'Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi' iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dndan yardm alnmas hususunda alnm yönetim kurulu karar örnei, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleme ve benzeri belgeler ile yardmn aktarld hesaba ilikin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnei de eklenir.
Nakdi yardmlarn bankalar araclyla alnmas ve kullanlmadan önce bildirim artnn yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kurulular le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernein görev alanna ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yürüttüü ortak projelerle ilgili olarak yaplan protokol ve projenin örnei 'Proje Bildirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduu yerin valiliine verilir.
Deiikliklerin Bildirilmesi
Dernein yerleim yerinde meydana gelen deiiklik 'Yerleim Yeri Deiiklik Bildirimi'; genel kurul toplants dnda dernek organlarnda meydana gelen deiiklikler 'Dernek Organlarndaki Deiiklik Bildirimi' doldurulmak suretiyle, deiiklii izleyen 30 ( otuz ) gün içinde mülki idare amirliine bildirilir.
Dernek tüzüünde yaplan deiiklikler de tüzük deiikliinin yapld genel kurul toplantsn izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliine bildirilir.

Dernein ç Denetimi

 Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan iç denetim yaplabilecei gibi, bamsz denetim kurulularna da denetim yaptrlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bamsz denetim kurulularnca denetim yaplm olmas, denetim kurulunun yükümlülüünü ortadan kaldrmaz.
Denetim kurulu tarafndan en geç ylda bir defa dernein denetimi gerçekletirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bamsz denetim kurulularna denetim yaptrabilir.

Dernein Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacn gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas halinde yönetim kurulu karar ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alm konularnda olabilecei gibi nakit olarak ta yaplabilir. Ancak bu borçlanma, dernein gelir kaynaklar ile karlanamayacak miktarlarda ve dernei ödeme güçlüüne düürecek nitelikte yaplamaz.

Dernein ubelerinin Kuruluu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararyla ube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kiilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmelii'nde belirtilen ube kurulu bildirimini ve gerekli belgeleri, ube açlacak yerin en büyük mülki amirliine verir.

ubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-ubeler, tüzel kiilii olamayan, dernek amaç ve hizmet konular dorultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm ilemlerinden doan alacak ve borçlarndan ötürü kendisinin sorumlu olduu dernek iç örgütüdür.

ubelerin Organlar ve ubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21-ubenin organlar, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.
Genel kurul, ubenin kaytl üyelerinden oluur. Yönetim kurulu, 5 ( be ) asl ve 5 ( be ) yedek, denetim kurulu ise 3 ( üç ) asl ve 3 ( üç ) yedek üye olarak ube genel kurulunca seçilir.
Bu organlarn görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili dier hükümler, mevzuatn öngördüü çerçevede ube'de de uygulanr.

ubelerin Genel Kurullarnn Toplanma Zaman ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasl Temsil Edilecei

Madde 22-ubeler, genel kurul olaan toplantlarn genel merkez genel kurulu toplantsndan en az iki ay önce bitirmek zorundadrlar.
 ubelerin olaan genel kurulu, 3 ( üç ) ylda bir, haziran ay içersinde, ube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanr.
ubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneini toplantnn yapld tarihi izleyen 30 ( otuz ) gün içinde mülki idare amirliine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadrlar.
ubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doal delegelerle temsil edilir. ubelerin yönetim ve denetim kurulu bakanlar doal delege olarak, ubede kaytl her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye says 10'dan fazla veya toplam üye says 20' den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, ubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katlma hakkna sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son ube genel kurulunda seçilen delegeler katlr. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katlr, ancak ube adna delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
ubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde ubedeki görevinden ayrlrlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacyla yönetim kurulu kararyla temsilcilik açabilir. Temsilciliin adresi, yönetim kurulu kararyla temsilci olarak görevlendirilen kii veya kiiler tarafndan o yerin mülkî idare amirliine yazl olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. ubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüün Ne ekilde Deitirilecei

 Madde 24-Tüzük deiiklii genel kurul karar ile yaplabilir.
Genel kurulda tüzük deiiklii yaplabilmesi için genel kurula katlma ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
 Tüzük deiiklii için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük deiiklii oylamas açk olarak yaplr.

Dernein Feshi ve  Mal Varlnn  Tasfiye   ekli

 Madde 25-Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüülebilmesi için genel kurula katlma ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Fesih kararnn alnabilmesi için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3'üdür. Genel kurulda fesih karar oylamas açk olarak yaplr.
Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildiinde, dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluan tasfiye kurulunca yaplr. Bu ilemlere, feshe ilikin genel kurul kararnn alnd veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren balanr. Tasfiye süresi içinde bütün ilemlerde dernek adnda 'Tasfiye Halinde Cinsel Salk Enstitüsü Dernei' ibaresi kullanlr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi ilemlerini batan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernein hesaplarn inceler. nceleme esnasnda dernee ait defterler, alnd belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kaytlar ile dier belgelerinin tespiti yaplarak varlk ve yükümlülükleri bir tutanaa balanr. Tasfiye ilemeleri srasnda dernein alacakllarna çarda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilerek alacakllara ödenir. Dernein alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarn tahsil edilmesi ve borçlarn ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemise dernein bulunduu ildeki amacna en yakn ve fesih edildii tarihte en fazla üyeye sahip dernee devredilir.
Tasfiyeye ilikin tüm ilemler tasfiye tutananda gösterilir ve tasfiye ilemleri, mülki idare amirliklerince hakl bir nedene dayanlarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanr.
Dernein para, mal ve haklarnn tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmasn müteakip tasfiye kurulu tarafndan durumun yedi gün içinde bir yaz ile dernek merkezinin bulunduu yerin mülki idare amirliine bildirilmesi ve bu yazya tasfiye tutanann da eklenmesi zorunludur.
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu sfatyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi be yldr.

Hüküm Eksiklii

 Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çkartlm olan Dernekler Yönetmelii ve ilgili dier mevzuatn dernekler hakkndaki hükümleri uygulanr.

Bu tüzük 26 (Yirmi alt) maddeden ibarettir.