Ruhsal Bilgilendirme


HASTALARIMIZ ÇN OKUMA ve TERAP ÖNCES BLGLENDRME NOTLARI

Sevgili dostlarm;

Cinsel terapi srasnda, benimle ayn dili konuabilmeniz ve benim kullandm kavramlarn ne anlama geldiini örenmeniz aramzdaki iletiimin doru ve salkl olabilmesi için arttr. Bu düünceden yola çkarak sizlerin anlayabilecei bir üslupta bu notlar hazrladm.

Terapilerde benim yaklamm klinik ve akademik çeitli teorilerin bütüncül bir entegrasyonu ve açklanmasdr. Hastalarmn kendileri olabilmeleri için bir rehber, bir yol haritas olurum. Bunu yaparkenhastalarmn duygularn, durumunu, pozisyonunu, geçmiini, aklarn, beklentilerini, uralarn ve engellenmelerini anlamaya çalrm. Çünkü hastalarm genellikle utanç ve suçluluk duygularyla dolu olarak bana bavurular. Hayatlarn ve ilikilerini berbat ettiklerini düündükleri için utanr, kendilerine ve dierlerine verdikleri sözü yaatamadklar, kendilerini ve partnerlerini hayal krklna urattklar çin suçluluk duyarlar. Bu nedenle ilk iim; hastalarm ne olduklar ve nerede bulunduklarna bakmakszn kabul edeceimi ileterek utanç ve suçluluk duygularn azaltmak ve ardndan da hedefleri saptamak ve gündemi oluturmak olur. Her insan sevilmek, sayg görmek, kabül görmek ve partneri tarafndan duygusal anlamda beslenmek ister. Ben hastalarmla iin içinde olduumu hissettirerek ittifak kurarm, bilgelikle, anlayla ve aklla onlarn duygularna nazik ama salam, belirten ama zorlayc olmayan bir ekilde basarm. yi bir arkada, iyi bir dost, iyi bir abi, iyi bir karde olmaya çalrm. Kendilerini rahat ve güvende hisstmelerini salarm. Benimle ayn dili konuabilmeleri için önce bilgilendiririm. Sonra bu bilgileri hayatlarnda ve yaadklarn düündükleri sorunlarnda görmelerini isterim. Daha sonra rehberliimde kazandklar yeni teknikler ve yaklamlarla kendilerinde uygulamalarn ve kendilerini tedavi etmelerini salarm. Yani tarzm; okyanusu bir küp ekerle tatlandrmay denemek dahi olsa, umut duygusunu sürdürerek; bilme, görme ve uygulma eklinde özetlenebilir.

BLSEL TERAP

Bilisel tedavi Aaron Beck tarafndan ortaya konulmutur. Bu tedavi, kiilerin duygu ve davranlarnn kendi oluturduklar dünya ve yaant ile büyük ölçüde belirlenmesi kuramna dayanr. Bir kiinin oluturduu dünya, bililerle (bilinçlenen sözel veya tasarmsal fikirler) ve olaslklarla (önceki yaantlardan ortaya çkan emalar) yaplar. Beck'e göre, bir kii bütün yaantsnda kendisini yeterli buluyorsa, bu düüncesi "her eyi mükemmel yapmadkça baarszm" emas ile egemenleir. Bundan dolay o kii, kiisel olarak yeterli olup olmadn anlamadan koullara yeterlilik düüncesiyle cevap verecektir. Bilisel terapi hakknda daha ayrntl bilgi için lütfen linke tklaynz.

BLG LEMEDE SSTEMATK HATALAR

Bilgi ilemede yaplan sistematik hatalar hastann kendini, çevresini ve geleceini olumsuz olarak alglamasn pekitirir. Bozuk duygu ve davranlar deitirmenin en direkt yolu, hatal ve yanl kodlanm bilileri tespit etmektir. Hasta hatal düüncelerini ve ben imgelerini düzelterek psikolojik acsn azaltabilir. Bu hatalar hakknda daha ayrntl bilgi için lütfen linke tklaynz.