ktidarszlk - Empotans


ve e sorunlar, ekonomik sorunlar, ruhsal gerginlikler, yorgunluk, ilikideki dier problemler vb. nedenlerden dolay her erkek hayatnn bir döneminde ereksiyon yani sertleme problemiyle karlaabilir. Bu doal ve olaan bir durumdur. Çünkü her zaman ve bütün koullarda yeterli ereksiyonun salamasn beklemek cinsel bir mit olmaktan ileri gidemez. Fakat ereksiyon problemi sk tekrar eder, srarc olursa ve cinsel birlemeyi sk engellerse; bu durum tedavi gerektirir.

Cinsel iliki için gerekli sertlii balatamama, salayamama veya devam ettirememe durumunda sertleme bozukluundan bahsedilebilir. Cinsel temas esnasnda, cinsel istek duyulmasna karn, erkek cinsel organnn sertleme bozukluklarna, yeterli veya kesinlikle sertlememesine "iktidraszlk", "erektil disfonksiyon" yada "empotans" denir.

ktidarszlk, cinsel isteksizlik deildir. Boalma sorunlarndan farkldr. Ve erken boalma veya ksrlkla kesinlikle kartrlmamaldr. ktidarsz bir erkek orgazm ve baba olabilir.

Cinsellik, hayatmzda üreme ve neslin devamnn çok ötesinde kilit bir öneme sahiptir. Sosyal ilikileri ve aile kurumunu bir arada tutan mutluluun ana yap tadr. Bu nedenle iktidarszlk sadece bir kiinin sorunu deil kar kocann ortak sorunu olarak alglanmaldr.

Aratrmalara göre empotans, 40-70 ya aras erkeklerin %70 görülür ve yaam kalitesini olumsuz olarak etkiler. Cinsel konularda aratrmalar ile bilinen Masters ve Johnson"na göre; cinsel ilikilerin % 25'inde ereksiyonun salanmasnda sürekli bir sorunun vardr.

Penisin Anatomisi
Anatomik olarak penisin içinde idrar yoluna paralel iki adet Corpora Cavernosa ad verilen süngersi silindirler vardr. Erkek cinsel açdan uyarldnda sinir sistemi penisi canlanmas için uyarr. Penisin adelesi ve penise gelen atardamarlar, süngersi silindirlerin içerisindeki sinüzoidleri kanla doldurmak için geverler. Bu da organn genileme ve sertlemesi ile ereksiyonu salar. Sinüzoidlere kann dolmasyla birlikte organ içersinde artan basnç ve gerilme venleri bask altnda alr ve bir nevi dolam engellenerek kan akm ayarlanm olur. Kan akmnn bu ekilde ayarlanmas ereksiyonun devamlln salar. Bu olayn meydana gelmesinde, beyin, omurilik, sinirler, kan damarlar, penis düz kas ve hormonlar rol alr. Süngerimsi silindirlerin adeleleri beyin ve omurilikteki özel merkezler tarafndan idare edilerek penisin ereksiyon ve gevemesini salarlar. Bu merkezler cinsel temas, erotik uyarlar veya fantezilerden etkilenerek ereksiyonu salarken, endie, güvensizlik, heyecanlanma, korku ve stresle de ereksiyonu olumsuz etkilerler.

ktidarszln Nedenleri
-Stres, sürekli mesleki bask, meslek ve aile yaamnda baarszlk duygusu, eler arasnda sürekli yaanan problemler, bedensel antipati ve kadnn gebe kalmasndan duyulan korku, baarsz olma korkusu, cinsellik hakknda yanl bilgilenme veya kefedilme, reddedilme, üzüntü vb. nedenlerden kaynaklanan anksiyete ve depresyon gibi ruhsal skntlar,
-Erken boalma, orgazm bozukluklar ve cinsel istekte azalma,
-Penisin atardamarlarna, toplardamarlarna, süngerimsi silindirlerine ve sinirsel yaplarna ait bozukluklar,
-Ar sigara, alkol, eroin, esrar veya dier uyuturucu maddeler,
-Akcier, karacier, kalp, böbrek, sinir, arter veya venlerin kronik hastalklar, ( Özellikle eker hastal, yüksek tansiyon, arteryoskleroz veya damar sertlii, testesteron hormonundaki azalma vb. )
-Leen kemii veya omurgalardaki yaralanmalar,
-Prostat, mesane veya rektum kanseri sebebi ile yaplan ameliyatlar,
-Antidepresanlar, antihistamimikler, hipertansiyon ilaçlar veya prostat kanseri tedavisinde kullanlan baz ilaçlar,

Durumun bütün açkl ile doktora anlatmas tehis ve tedavi için atlacak ilk admdr. Orta ya öncesi genellikle ruhsal nedenler, daha sonraki yalarda ise organik nedenler ve salksz yaam biçimleri nedenler arasnda arlk kazanmaya balar.

ktidarszln Tans
-Ayrntl tbbi ve cinsel hikaye,
-Detayl bir fiziksel muayene,
-Laboratuvar testleri vb.

Cinsel Terapist Dr.Helen Singer KAPLAN"n "Resimli Cinsel Tedavi Klavuzu" adl kitabnn ikinci basksnda iktidarszl, ereksiyon fonksiyon bozukluu olarak tanmlam ve nedenleri konusunda unlar yazmtr: "Ereksiyon, doru bir hormonal çevreye, salkl bir penis anatomisine, yeterli vasküler kaynaa ve salam ve iyi fonksiyon gösteren sinir araçlarna bal olan nörovasküler bir reflekstir. Bu bileenlerden herhangi birindeki sorunlar fiziksel temelde potans bozukluklarna neden olabilir. Genital araçlarda fiziksel bir bütünlük olduunda bile, ereksiyonu yöneten otonom vasküler refleksler hassastr ve bilinçsiz çatma veya duygularla bozulmaya açktr. Bir erkek seviirken sakin bir duygusal halde ve çatmasz olmad sürece, ereksiyon refleksleri bozulmaya açktr.
Geçmite, psikojenik iktidarszln cinsellik konusundaki derin nevrotik çatmann bir ürünü olduuna inanlmaktayd. Psikoanalitik teoriye göre, yeterince çözülmemi oedipal konulara bal olarak bilinçsiz incinme (hadm edilme) korkular psikojenik iktidarszln temel belirleyicisiydi. Daha yakn zamanda ereksiyon zorluklarnda çifte ait nedenler konusuna daha fazla dikkat edilmeye balanmtr ve evlilik veya a ilikisinde bilinçsiz rahatszln, önemli güç çatmalarnn ve sözlemesel hayal krklklarnn ve karlkl çocukluk ça transferanslarnn da ereksiyon zorluklarna neden olabilecei hipotezi ortaya atlmtr.
Açk bir ekilde, hem bilinçsiz hem de intrapsiik ve çiftle ilgili çatmalar potans bozukluklarna neden olabilir ve olmaktadr. Bu çatmalarn savunmasz olan erkekte cinsel faaliyete dahil olmak üzereyken ortaya çkmas muhtemeldir. Bununla birlikte, klinik uygulamada gördüümüz ereksiyon bozukluklarnn birçou daha basit, çok daha kolay düzeltilebilen duygusal faktörler tarafndan üretilmektedir. Bunlar, performans anksiyetesini, kadn tarafndan reddedilme korkusunu, geçmite yaanan ereksiyon zorluu deneyimi nedeniyle iktidarszlk beklentisini, kadnn tatmini ile ar biçimde ilgilenilmesini ve kültürel olarak indüklenen cinsel zevk hakkndaki suçluluk duygusunu kapsar. Bu konular, daha derin korkular kadar, erkek üzerinde seviirken younlaabilir ve erkein kendisini cinsel deneyime brakmasna engel olur. Anksiyete veya anksiyeteye kar savunmalar olmadan kendini brakma ereksiyon reflekslerinin düzgün çalmas için gerekli bir kouldur.
Çok daha basit kaynaklara sahip olan potans bozukluklar genellikle cinsel terapi ile tedavi edilebilir, bu terapi daima, çiftler arasndaki cinsel sistemi insaniletirmek, belirsizlikten kurtarmak ve içerdii anksiyeteyi ortadan kaldrmak amacn tamaktadr. Bu ekilde, cinsel olarak kendini brakma mümkün hale gelir ve potans yeniden elde edilir."

ktidarszln Tedavisi
-Cinsel Terapi,
-Sigara ve alkol alm snrlandrlmas,
-laç alkanlklarndan kurtulma,
-Beslenme alkanlklarnn deitirilmesi,
-Egzersiz,
-Sildenafil sitrat, yohimbin, apomorfin, trazodon vb. ilaç tedavileri,
-Hormonal tedaviler,
-ntauretral tedavi yani idrar yoluyla ilaç uygulanmas, (MUSE)
-Penis içi enjeksiyon,
-Enjeksiyon tedavisi,
-Cerrahi yöntemler,
-Pompa tedavisi,
-Penil protezler yani mutluluk çubuklar,
-VIP-Peptide gibi pankreas enzimleri,
-Yulaf tentürü, Biberiye arab, Eir kökü tentürü ve çay, Ginseng kökünden elde edilen preparatlar gibi bitkisel karmlar.
Tedavi kiiden kiiye deiebilir. Tedaviye erkek ve ei beraber katlmaldr.

Cinsel Terapist Dr.Helen Singer KAPLAN"n "Resimli Cinsel Tedavi Klavuzu" adl kitabnn ikinci basksnda iktidarszln tedavi stratejilerini aadaki ekilde açklamtr: "Ereksiyon fonksiyon bozukluunun ksa aktif tedavisinde aadaki sra takip edilir:
1-Ereksiyon olmadan erotik zevk,
2-Orgazm olmadan ereksiyon,
3-Ekstravajinal orgazm,
4-Orgazm olmadan cinsel birleme ve
5-Cinsel Birleme.
Patojenik anksiyeteye ve savunmalara sevime annda neyin neden olduunun belirlenmesi için, her bir iktidarsz hastann klinik durumu bireysel olarak deerlendirilmelidir. Bu veriler temelinde, cinsel durum, anksiyete uyandran faktörlerin mümkün olduunca fazlasnn elimine edilmesini salayacak ekilde yeniden yaplandrlabilir. Baz cinsellik terapistleri ilemleri bireysel temelde yaplandrmamaktadr, bunun yerine tedaviye alglama oda I ve II ile balamaktadr. Bu prosedür için iyi bir mantk vardr, çünkü bu egzersizler ortalama vakada görülen anksiyetelerin büyük bölümünün elimine edilmesi için tasarlanmtr. likiye girme veya orgazm ile ilgili yasaklamalar performans anksiyetesini ortadan kaldrr, terapistin karlkl olarak zevk verme ve alma tavsiyeleri de bir performans salama ve gösterme amacnn yerini alr. Ayn zamanda "sra ile ilem yapma", erkein karsnnkine bal tepki vermesinin neden olduu basky ortadan kaldrr. Genellikle bir erkek alglama oda II srasnda spontan ereksiyonlar yaayacaktr. Bunlar kaybedilebilir ve geri dönebilir. Bu deneyim çift için son derece önemli dersler salar, bu dersler terapist tarafndan açk hale getirilmelidir:
1-Gevemi koullar altnda ereksiyon gerçekleecektir, yani ekipman iyi çalr durumdadr.
2-Bir ereksiyon kaybedilirse, sonsuza kadar kaybedilmi demek deildir. Nazik uyarlarla geri gelecektir. Aslnda ereksiyonlarn uzun süreli sevime srasnda kaybedilmesi ve geri gelmesi, uzun süreler boyunca kalc olabilecekleri çok genç yalar haricinde, normaldir.

SIKITIRMA
Baz durumlarda, kaygl bir erkee kaybedilen bir ereksiyonu yeniden kazanabileceini deneysel olarak gösterebilmek için, Masters ve Johnson tarafndan balatlan "sktrma" tekniini kullanrz (bkz. ekil 38). Bir erkek ereksiyon olduktan sonra, kars penisini ereksiyonun kaybolmasna yetecek kadar güçle ba ksmnda sktrr. Bu genellikle actmaz, ancak ereksiyonun üçte biri ila yars kaybolur, bu muhtemelen refleksif bir temelde gerçeklemektedir. Bu ekilde kaybedilen ereksiyonlar nazik bir ekilde gerçekletirilen uyaryla hzl bir ekilde geri döner. Bu manevrann birçok kez tekrarlanmas genellikle bir çiftte ereksiyonun kayb korkusunun tedavi edilmesi için yeterli olacaktr.

UYARIDA FARKLILIKLAR
Genellikle alglama oda I ve II ile balarz ancak bu deimez bir art deildir. Baz erkekler uzun süreli nazik ön oyunlarla gerçekten inhibe olurlar. Cinsel deerlendirme, erkein özellikle potent olduu baz durumlar ortaya çkarrsa, bunlarla balarz. Dolaysyla, örnein ereksiyon sorunlar yaayan baz erkekler giyinikken bir kadnla "ön sevime" gerçekletirirken mükemmel ereksiyona sahip olur. Bu durumda, tedaviyi erkein ak oyununa giyinikken katlaca ekilde balatabiliriz. likiye girmesine izin verilmez, ancak kars pantolonu üzerinden penisini uyarr. Tedavinin daha sonraki bir safhasnda kars fermuarn açabilir ve pantolonu hala üzerindeyken penisiyle oynayabilir.

Ayn zamanda yüksek sabah androjen seviyelerinin ve sabah ereksiyonunun avantajlarndan yararlanyoruz. Eer bir erkek sabahlar daha fazla tahrik olduunu ve düzenli olarak sabah ereksiyonlar ile uyandn söylüyorsa, alglama oda II"nin sabahn erken saatlerinde uygulanmasn öngörürüz.

Baz durumlarda, bir kayganlatrc, genellikle vazelin kullanlmasn öngörürüz. Bu madde, kars erkei uyarrken erkein penisi üzerine yerletirilir veya erkek kendisini kars yanndayken uyarrken penis üzerine konur. Bu son derece tahrik edici bir tekniktir ve nadiren ereksiyon meydana gelmez.

Oral uyar tedavinin bu safhasnda sklkla kullanlr. Birçok erkek için, bu cinsel faaliyetin en uyarc biçimidir ve ereksiyon üretmesi en muhtemel olandr. Doal olarak oral seks kadnn istekli olmas ve bu fikirle kendini geri çekmemesi halinde kullanlabilir.

Uyar srasnda bu ne biçimde olursa olsun, erkek obsesif olmamal, seyretmemeli, yani ereksiyon olup olmadn izlememeli veya "ne kadar sert olduuna" bakmamaldr.

Bu teknikler erkein anksiyeteden korunmasnda baarsz olursa, erkekten uyar alrken kendisini canl bir erotik fanteziye daldrmas istenir. Anksiyeteden ve anksiyeteye kar obsesif savunmalardan (kendi kendini gözlemleme veya "izleme") erotik fantezi yoluyla kurtulma cinsel tedavide önemli bir yere sahiptir. Erotik fanteziler anksiyeteye kar mükemmel savunmalardr ve ayn zamanda bunlar cinsel tepkiyi kolaylatrr. Bununla birlikte, fantezi konusu terapatik hassasiyetle ele alnmaldr. Çiftler sklkla kendilerinin ve / veya elerinin erotik fantezilerine youn duygusal reaksiyonlar gösterirler. Suçluluk ve utanç duyarlar ve içeriin "anormal veya hastaca" olduundan korkarlar; yalnzca birbirleriyle olmas gerektii "kabul edilen" cinsel eylem srasnda bir baka kiinin veya bir baka eyin hayal edildii gerçei nedeniyle kskanrlar ve/ veya suçluluk duyarlar.

Bu tür duygusal davranlar hafifse ve çiftin psikopatolojisinde derin köklere sahip deilse, birbirlerinin fantezilerinin açk bir ekilde konuulmas her birindeki suçluluk hissini yok eder ve ayn zamanda çift arasndaki yaknln ve temasn ve erotik zevkin artmasn salar.

Bununla birlikte, baz durumlarda bu zor ve ayrntl bir konudur. Güvensiz bir e, kocasnn kendisi ile seviirken genç bir yabanc ile birlikte olduunu hayal ettiini örendiinde paranoid bir kskançlk tepkisi verebilir. Bu tür bir tepkinin daha derin seviyede ele alnmas gerekir ve bu tepki sk bir ekilde semptom oriyantasyonlu bir tedavinin dar snrlar içerisinde yer alr. Fanteziye kar olumsuz bir tepki verilmesi hastann güvensizliinin, partnerinin normal erotik fantezi yaantsn kabul edememesinin köklerinin büyüdüü kendisine kar temel olarak yeterince sayg duymamasnn üzerinde önemli iler yaplmasn gerektirir.

Reaksiyonlar
Bu youn erotik uyar uygulamas, performans gösterilmesi gerekliliinden kurtulma ile birlikte, birkaç gün içerisinde ereksiyon üretir. Baz erkekler irrite olur çünkü bu süre içerisinde boalmalarna izin verilmez, ancak bu durum tedavinin önünde önemli bir engel oluturmaz. Bununla birlikte, bu prosedürlere tepki vermeyen baz erkekler vardr. Bu tür durumlarda anksiyetelerin ve çatmalarn ve evlilikle ilgili zorluklarn psikodinamik olarak aratrlmas giriiminde bulunulabilir. Bununla birlikte, bu tür durumlarda iktidarszlk muhtemelen derinlerdeki intrapsiik ve / veya evlilikle ilgili patolojiyle direkt olarak ilikilidir ve bu tür hastalar genellikle ksa tedavi prosedürleri ile tedavi edilemez. Bir erkein orgazmsz ereksiyon üretmek için tasarlanm davran reçetelerine tepki vermemesi halinde, cinsel tedavi prognozu yetersizdir.

Ekstravajinal Orgazm
Erkek ereksiyon olabilecei konusunda güven kazandktan sonra, tedavi elle ve / veya oral uyar ile üretilen orgazma geçer. Bu prosedür daha öncekinin ayndr, ancak erkek isterse boalabilir.
ktidarsz erkeklerden bazlarnn eleri klitoral uyar ile orgazm olmak konusunda isteksizdir ve tek tatmin kayna olarak cinsel birleme talep ederler. Bu talep erkei büyük bask altnda sokar, çünkü bir ereksiyonla performans göstermelidir, aksi halde kars tatmin olmayacaktr. Bu tür durumlarda tedavi odan kadna kaydrrz. Cinsel birleme d orgazm alternatif bir tatmin olma biçimi olarak kabul etmesini salama giriiminde bulunuruz. Bu, kapsaml psikoterapatik ilerin yaplmasn gerektirebilir. Ancak bu, genellikle erkein bask ve "performans" gösterme hissini ortadan kaldrmakta çok ie yarayan son derece önemli bir tedavi bölümüdür. Artk karsna istemli kontrole sahip olduu elleri veya az ile zevk verebilecektir. Kadn artk istemli kontrolün söz konusu olmad erekte bir penise baml deildir. Artk kocas ereksiyon olmazsa kendisini reddedilmi hissetmeyecektir " ve kocas da eini orgazm oluncaya dek okayabilirse ve onu sevdiini veya "gerçek bir erkek" olduunu "ispatlamak" için bir ereksiyon üretmesi gerekmezse artk reddedilmekten korkmayacaktr.

Orgazmsz Cinsel Birleme
Orgazma giden gerçek cinsel birleme öncesinde genellikle vajina içerisinde bulunma "uygulamasnn" yaplmas tavsiye edilir. Çifte önceki hafta ereksiyon üretmi olan ayn erotik oyunu oynamalar söylenir. Ereksiyon gerçekletiinde, erkek ksa bir süre için kadnn içine girer. Birkaç kez ileri geri hareket edebilir, ancak vajina içerisine boalamaz. Orgazm daha önce olduu gibi vajina dnda, erkein geri çekilmesi sonrasnda gerçekleir. Baz durumlarda cinsel birleme erkein kontrolü altnda olmaldr, yani itildii zaman içeri girer ve çkar. Dier durumlarda, karsnn penisi ile "ilgilenmesi" erkek için daha az anksiyete üretir ve daha uyarcdr. Kadnn üstte olduu pozisyonda, kadn erkein penisi ile, iyi bir ereksiyon salanncaya dek oynar. Daha sonra penisi vajinasna yöneltir. Birkaç kez ileri geri hareket eder ve penisi dar çkartr ve yine onunla oynar. Bu prosedür birçok kez tekrarlanabilir. Yine, tedavinin bu safhasnda boalma ekstravajinal olmaldr.

Cinsel Birleme
lk cinsel birleme deneyimi bir miktar anksiyete yaratabilir ve bu nedenle mümkün olduunca güven tazeleyici ve uyarc olacak ekilde yaplandrlmaldr.
Erkee genellikle bir "çk" verilir. Kendisine bir önceki "orgazmsz cinsel birleme" bölümünde açklanan cinsel oyuna katlmas tavsiye edilir. sterse vajina içerisine boalabilecei söylenir. Bununla birlikte, istemezse, veya fonksiyon gösterecei konusunda herhangi bir üphesi varsa, geri çekilmeli ve orgazm vajina dnda yaamaldr, veya dier hallerde orgazm olmamaldr.

Erkee, bu konudaki fikirleri hayati önem tayan karsnn yannda, "bencil" olmas söylenir. Fonksiyon gösterebilmek için kendisini duygularna ve hissettiklerine, partnerini, o an için darda tutacak ekilde brakmas gerekmektedir. "Bencillii" geçicidir, çünkü eer kadn erkein spontan heyecan ve orgazma hzl bir ekilde gitmesi halinde tatmin olmazsa, erkek kadn kendisi boaldktan sonra klitoral olarak indüklenen orgazmla tatmin edebilir.

Erkee fantezi kullanmas tavsiye edilir ve bunun yan sra ne kadar hzl olursa olsun istedii hz ve kendisine en fazla güven veren ve heyecanlandran istedii pozisyonu veya teknii kullanmas söylenir. Tüm bu araçlar geçicidir ve cinsel birleme güvenlii yeniden salandktan sonra kullanlmayacaktr. Bununla birlikte, gelecekte erkek yeniden ereksiyon tepkisini bozan geçici bir anksiyete yaarsa, cinsel tedavi srasnda örendii teknikleri, bu zorluklarn üstesinden gelmesine yardmc olmak üzere kullanabilir.

Reaksiyonlar
ktidarszln hzl bir ekilde kaybolmas, veya herhangi bir cinsel fonksiyon bozukluunun hzl bir ekilde yok olmas genellikle semptomatik hastada rahatlama ve memnuniyet yaratr. Bununla birlikte, arada srada, semptomlar bilinçsiz bir savunmac amaca hizmet ettiinde, cinsel fonksiyonla ilgili bir miktar anksiyete veya depresyon kalr. Bununla birlikte, partnerin kocasnn ani, yeni potans haline youn bir duygusal tepki gösterebilecei bilinmelidir. Partner ayn zamanda karmak duygulara da sahip olabilir.

Baz kadnlar kocalarnn geliimi konusunda çok mutlu olur ve bu pozitif motivasyonu konuma ve davranlar ile gösterir. Bununla birlikte dierleri tehdit altnda hisseder. Bunlar anksiyetelerini sözlü olarak ifade edebilir veya bunu açklanamayan bask veya kayg havas ile gösterebilir. Bakalar çatmalarn gösterir ve kocalarnn tedavisinin önüne bilinçsizce engeller koyar.

Tedavinin ve ein cinsel fonksiyonunun sabote edilmesi birçok biçimde olabilir. Bu ilgi kayb, scaklk ve tevik eksiklii, kocaya kar youn eletirel bir yaklam biçiminde olabilir. Bu davranlar genellikle terapatik seanslar srasnda görünür hale gelir. Kadnn tavr destekten artan ayrlmaya veya talebe kadar deiebilir. Veya kadnn direnci son derece açk bir ekilde görülebilir. Kadn kaygl veya bask altnda olabilir, ar bir ekilde içmeye balayabilir ve / veya egzersizlerin skc ve mekanik olduundan ikayet edebilir. Açk bir ekilde eletirici olabilir, bir içki alemine gidebilir. Vakalarmdan birinde kadn, kocasnn iyi ereksiyonlar elde etmeye balad noktada evlilik d bir ilikiye balamt.

Eteki hzl cinsel gelimeye kar olumsuz partner reaksiyonunun kaynaklar genellikle kocaya kar bilinçsiz dümanlk ve daha genel olarak da artk potent ve canl olmas nedeniyle onu kaybedeceine dair duyulan bilinçsiz korkudur. Baz insanlar sevdiklerinin yetersizlii konusunda psikolojik yatrmlara sahiptir. Bilinçsiz olarak una inanrlar, "çok çekici deilim. Benimle yalnzca bana baml olduundan, iktidarszln tolere ettiimden kalyor. Artk fonksiyona sahip olacak ve beni terk edip daha yeterli ve çekici bir kadn bulacak." Bu tür bir bilinçsiz korkunun sonucu tedavinin açk veya kapal biçimlerde sabote edilmesi olabilir. Cinsel tedavi bu tür sancl ve hassas konular yeterince çözülünceye ve partnerin güveni tazeleninceye dek tamamlanmaz. Mutsuz ve tehdit altnda bir ein yüzünde, potans bozukluunun "tedavisinin" sabit kalmas beklenemez. Her iki cinsel partnerin sorunlar çözülünceye en azndan duygusal stabilite salanncaya dek yüksek bir tekrarlama riski söz konusudur."

ktidarszlk Hakknda Bilinmeyenler
-Cinsel terapide ereksiyon sorunlarn çözmede kullanlan cinsel egzersizler ve ev ödevleri öretilirken, cinsel mitlere itibar edilmemesi, salkl ve mutlu bir cinsel ilikinin kalitesinin, penisin sertliine veya uzunluuna, orgazmlarn saysna ve ilikinin süresine bal olmad da anlatlr. Cinselliin bir güç gösterisi olmad, cinsel birlemenin bir görev gibi önceden belirlenmi programlar içinde gerçekletirilmesinin yanll ve elerin cinsel problemlerini korkmadan, utanç duymadan ve açk yüreklilikle konumalar üzerinde durulur. Çünkü cinsel birleme her ey deildir. Ama cinsellik sevgiyle, evkatle, saygyla, ak oyunlaryla süslenip, zenginletirilip salkl, mutlu ve doyurucu bir cinsel yaam yaratlabilir.
-Güçsüz bir kalp ve salksz bir dolam sistemi iktidarszln oluumunda balca etkenlerin banda geldiinden egzersiz ve spor çok önemlidir.
-Uykunun rüya dönemlerinde ereksiyon oluur ve çounlukla sabah uyanldnda bu durum devam eder. Eer sabah sertlemesi oluyorsa fiziksel bakmdan her hangi bir sorun yok demektir.
-Yurtdnda olduu gibi cinsel terapistler ülkemizde çok az bulunduu için, ilk ba vurulmas gereken kii doktor olmaldr.
-Kalp damarlar ile penis damarlar ayn çaptadr yani 3 milimetre. Bu nedenle kalbi etkileyen tüm hastalklarda penis de etkilenmektedir.
-Penil renkli doppler ultrasonografi, tam kan saym, kan ekeri, kolesterol, trigliserid, testosteron, prolaktin, bilirubin, albumin, kreatinin ve dier enzimler, idrar tahlili, bulbokavernöz reflekse baklan nörolojik testler, penise özel bir takm ilaçlarn enjekte edilmesi, kavernozografi-kavernozometri, NPT testi yani uykuda penis sertlemesinin ölçülmesi, uyku srasnda penis monitorizasyonu iktidarszlkta yaplan temel testler ve tetkiklerdir.
-Yalanmaya paralel olarak iktidarszlk skl artar.