Cinsel Mitler


"Cinsellikle ilgili düünce ve duygularmzda ne tür beklentiler ve yarglar tayoruz? Acaba bu beklentiler ve yarglar cinselliin doasna uygun mu yoksa cinsel mitlerle çarptlm m?" bu soru çok can alcdr ve kafamzda çözemediimiz cinsel sorunlarmz anlamamza giden önemli bir yoldur.

CNSEL MTLER " CNSELLKLE LGL UYDURMALAR

Türk Dil Kurumu verilerine göre; geleneksel olarak yaylan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim deitiren, Tanr, Tanrça, evrenin douu ile ilgili hayali, alegorik bir anlatm olan halk hikayelerine "mit" denir. Ama ülkemizde mit denilince akla ilk önce Milli stihbarat Tekilat gelir. Cinsel mit deyince de akla cinsel konularda toplumun genelince doru kabul edilen, toplumun fertlerinin birbirine aktarmasyla yaylan, abartl ve yanl inanlarmz aratran bir tekilat gelmelidir. Aslnda bu varsaym çok da yanl deildir. Çünkü cinsel mitlerde, gizli kalm kaplar ardndaki cinsellikle ilgili kayglarmz, korkularmz, endielerimizi veya yarglarmz yanstrlar ve bir istihbarat tekilat gibi beynimizde örgütlenmilerdir. Geleneksel olarak kulaktan kulaa yaylan, toplumun hayal gücü etkisiyle biçim deitiren gerçek bilimsel verilerle balantl olmayan cinsel mitler, olumsuz düüncelerdir ve cinselliin doasna uygun deildir. Yanl olan bu cinsel inanlara halk deimiyle cinsellikle ilgili "uydurma", "hurafe" veya "kurmaca" denir.

Cinsel ilev bozukluklarnn temelinde yatan cinsel bilgisizlik veya yanl bilgilenmenin bir sonucu olan cinsel mitler; deiik kültür ve toplumlarda önemli benzerlikler gösterir. Cinsel mitler genellikle toplum içinde kabul görür. Bu nedenle birçok insan yarm yamalak bilgilerle cinsellii yaarken, kimisi de doru bildiklerinin aslnda birer uydurma olduunu yllar sonra örenebiliyor.

Cinsel mitlerin en önemli nedeni; cinselliin toplumun deer yarglaryla yakndan ilikili olmas ve cinsellikle ilgili konularn açkça konuulmamas, tartlmamas ve üzerinde yeterli bilimsel çallmalarn yaplmamasdr. Bu bilinmezlik korkuyu körükler, nedeni bilinmeyen korkular abartl olarak kulaktan kulaa dolar ve cinsel mitler olumaya balar. Cinsel mitler, oluturduklar abartl ve gerçekçi olmayan cinsel beklentiler, suçluluk ve yetersizlik hisleri, kayg ve baarszlk korkularyla cinsel ilev bozukluklarna zemin hazrlarlar.

Peki bu cinsel mitler neden bu kadar önemli? Çünkü cinsel mitler; cinsel sorunlarn olumasnda bir neden olarak ve oluan cinsel sorunlarn artarak devamnda çok önemlidir. Ayrca cinsel mitler kiilerin cinsel kimliklerinin olumasnda önemli yer tutar. Zamanla cinsel ilikiyi belli biçimlere zorlar, cinsel ilikinin kalitesini düürür.

Cinsel mitler konusundaki baarl çalmalar ile tannan Bernie Zilbergeld, toplumlarda cinsel mitlerin yaygnlk ve etkileri ile bunlarn cinsel ilev bozukluklaryla ilikisini ilk aratranlardan biridir. Zilbergeld "Erkek Cinsellii" adl eserinde; "Cinsellii iki insann birbiriyle balant kurmasnn ve elenmesinin bir yolu olarak görerek ne kadar haz ve yaknlk yaratldn sormaktansa, bunu bir performans olarak görüp ereksiyonun ne kadar sert olduunu, ne kadar uzun sürdüünü ve kadnn kaç kez orgazm olduunu sorarz. Sorunlar ortaya çktnda ise bize yardmc olmas için mekanik yardmlardan ve önerilerden medet umarz, ayn arabalarz ve dier makinelerimize nasl bakacamz el kitaplarndan örendiimiz gibi. Bu ne kadar olursa cinselliin skc ve çirkin olma ya da bir bozukluun ortaya çkma olasl o kadar yüksek olacaktr" demi ve eksik, daha da kötüsü hatal bilgi aktaran arkada çevresi, basn yayn organlarnda ki sorumsuz baz haberler, fkralar, akalar, pornografik yaynlar büyük kardeler, gazete, dergi, kitap gibi yaynlarn cinsel mitlerin toplumun genelinde kabul görmesine katkda bulunduunun altn çizmitir. Zilbergeld toplumlarn kültürlerine ek olarak, cinse özel cinsel kültürden söz etmekte ve toplumda cinsellikle ilgili yerleik cinsel mitlerin cinsel ilev bozukluunun oluumunda ve devamnda çok önemli bir yeri olduunu belirtmitir. Ayrca pornografik yaynlar da cinsel mitlerin pekimesini salar. Yine bilinenin aksine, cinsel mitler eitim düzeyi yüksek gruplarda, hatta doktorlar arasnda bile çok yaygndr. Zilbergeld tarafndan ortaya konan cinsel mitler dier cinsel terapistlerce de ilgi görmü, geniletilmi ve yaygn olarak her iki cinste de kullanlmaya balanmtr. Bu cinsel mitlerin deitirilmesi kiilerin cinsel sorunlarnn çözümünde ilk adm olacaktr.

En Önemli Cinsel Mitler
1-Erkekler cinsel ilikiyi her zaman ister ve buna her zaman hazrdr.
En yaygn mittir. Sertleme bozukluklaryla ilikili cinsel mitlerden biridir ve erkekleri çok ar bir yük altnda brakr. Örnein yeni evli bir çift, ilk gece genellikle erken boalma sorunu yaar. Eer bu mit egemense erkek boaldktan hemen sonra yeniden sertleme olmadnda büyük bir ümitsizlie, kaygya ve "kendimi tam bir erkek hissetmiyorum" gibi ciddi oranda baarszlk ve yetersizlik duygusuna kaplabilir. Zamanla cinsel ilikiyi erkeklik ile özdeletiren genç, her cinsel ilikiye "yine erken boalrsan, yine tekrar sertlemezse" diye balar ve kendini erkekliinin test edildii bir snavda hissetmeye balar. Kiinin kendine olan saygsn ve güvenini olumsuz etkileyen ve travmatik olarak alglanan bu durum, oluturduu ar kayg ve baarszlk korkusu ile psikojenik sertleme bozukluklarna zemin hazrlar. Bu herkesin zor katlanaca bir durumdur ve sonuç: Anksiyete, depresyon, iddetli geçimsizlik vb.

2-Cinsellikte erkek yöneticidir, her eyi bilir. Cinsel eylemi erkek balatmaldr.
Cinsel aktiviteyi balatma ve yönlendirme yükümlülüünün erkee ait olduunu ifade eden, cinsel kimlik ve toplumsal rollerle ilikili olan bu mitte; erkek ve kadn kendine biçilen rolün dna çkamaz ve cinsellik konusunda kendilerini gelitirme imkanndan mahrum kalrlar ve böylece kadnlarn geleneksel edilgen rolünün devamna yol açar. Ayrca bu cinsel mite göre, cinsel iliki isteinin bir kadn tarafndan dile getirilmesi kadn için ahlakszlk veya hafifliktir. Oysa yaplan son aratrmalar kadnn balatt bir cinsel eylemin her iki cinsiyet için de daha uyarc olduunu göstermektedir.

3-Kadn cinsellii karmak ve gizemlidir. Erkek cinsellii açk ve basittir. 
Bu mit, erkeklerin cinsellik konusunda çok rahat olmasn, cinsel ilikinin en iyi ekilde nasl yaplacan çok iyi bilmesini ve bunu sk sk yapmasn gerektirir. Bu durum erkeklerde çok büyük bir bask oluturur. Ama tam tersi erkek cinsellii basit ve yaln deildir. Kadn cinselliinin karmak ve gizemli olmas miti, cinsellikle ilgili düüncelerin toplumun kadnlarn ezilmilik ile ilgili genel kabulünü yanstmasnn bir göstergesidir.

4-Erkekliin, cinsel performansn ve cinsel gücün göstergesi sk sk cinsel iliki de bulunmaktr. 
Elerin cinsel istek düzeyleri farkl olabilir. Sk sk ilikiye girme miti eler arasnda sorunlara ve ciddi çatmalara yol açabilir.

5-Cinsellik penisin vajinaya girmesinden ibarettir.
Cinselliin amacn sadece penisin vajinaya girmesi ile snrlayan bu cinsel mit, cinselliin yalnzca neslin devamna yönelik olmas gerektiine ilikin baz tutucu dinsel görülerle de paralellik gösterir. Ön sevime olmakszn yaplan cinsel birleme ile snrl kalan cinsel eylemler kadnlarda uyarlma
yetersizlikleri ve orgazm olamama sorunlarna da zemin hazrlar.

6-Cinsellik için mutlaka ereksiyon gereklidir.
Bu mit sayesinde çiftler dokunmann verdii hazz almada eksiklik yaarlar. Ayrca penis sertlemeden parmaklarn ufak bir yardmyla girii gerçekletirebilir. Çinliler buna "yumuak giri teknii" demektedir. Bu sayede erkek hem kendine hem de partnerine cinsel haz verebilir. Yumuak giri teknii bu cinsel mitin kökünden yklmasnda önemli bir yöntemdir. Bu sayede erkein sertlemeyi salayamadkça bir kadnla cinsel ilikiye giremeyecei ve giriin gerçekleebilmesi için penisin sert olmas önyarglar ortadan kalkacaktr. Çünkü hiç kimse her an sertlemeyi salayabileceini garanti edemez. Yumuak giri teknii partner ne zaman cinsel ilikiye istekli olursa erkee de o zaman sevime olana verir.

7-Erkekler duygularn belli etmez.
Bedensel, zihinsel ya da ruhsal bitkinlik gibi nedenlerden dolay isteksiz olan bir erkek bu duygular partneriyle paylaamaz ise baarszlkla sonuçlanacak cinsel birlemeler sonunda kendini her geçen gün daha da kötü hissetmeye balayabilir. Bu nedenle erkeklerde her türlü duyguyu yaayabilir ve paylaabilir. Bu durum doaldr.

8-Cinsellikte baarl olmak çok önemlidir.
Cinsellikte baarl olmak yerine cinsel haz almaya odaklanmak doru bir davran olacaktr. Çünkü baarl olmann kriterleri kiiyi açmazlara sürükleyebilir.

9-Sevime srasnda konuulmaz.
Konumak cinsellikte çok ama çok önemlidir, konumayan ve duygularn bu nedenle paylaamayan çiftlerin cinsel sorunlar yaamas kaçnlmazdr.

10-Kadnlar cinsel ilikiden çok zevk alrlar.
Cinsel ilikiden haz almak duruma, mekana, partnere, cinsel kimliklere göre deiebilir. Kadnlarn kendilerini cinsel ilikiden zevk almak zorunda hissetmeleri alacaklar hazz azaltp, yaadklar sorunlar arttracaktr.

11-Cinsellik hakknda kefedecek yeni eyler yoktur. Cinsellik içgüdüseldir, örenilmez.
çgüdüsel ve biyolojik temeli olmakla birlikte cinsel tutum ve davranlarn önemli ksm örenme ile geliir. Bu nedenle yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olabilmek için, cinsellik hakknda kefedilecek yeni eylerin snr yoktur. Yaplan aratrmalar kendi cinsel bilgi düzeyini yeterli olarak nitelendirenlerin çounda cinsel bilgi ve beceri düzeyinin çok düük olduunu ortaya çkarmtr.

12-Penis sertletiinde boalmaldr.
Penisin sertletiinde hemen cinsel ilikiye girilmesi, sertlemenin kaybolup bir görevin yerine getirilmemesi endiesini körükler. Bu da sertleme olunca ilikiye girilmesini hzlandrr ve bu hz boalmay da hzlandrr. Erken boalmann nedenlerinden olan bu cinsel mit pek çok erkein endie ve suçluluk duymasna yol açmaktadr. Oysa telasz ve heyecansz bir rahatlk içinde derin derin nefes alp vermek, penisi iliki srasnda on saniyeyle otuz saniye aras bir süre geri çekmek, iaret parma ve orta parma erbezi torbasnn altyla makat arasndaki noktaya üç dört saniye bastrmak, böylece boalma refleksini geçitirmek ve bu sayede boalmann geciktirilmesi cinsel ilikiden alnan hazz arttracaktr.

13-Cinselliin temel amac orgazm olmaktr, orgazm bitince cinsellik de biter.
Bu mit çok can yakmtr. Cinselliin amac haz almaktr. Cinsel haz almak, özensiz, acele ve srf tatmin olmak için yaplan cinsel birlemeden daha önemlidir.

14-Erkekler kadnlara nasl zevk verileceini bilir.
Erkekler kadnlara nasl zevk verileceini doutan bilmek zorunda deillerdir. Bu tecrübe ve deneyimle örenilebilecek bir davrantr. Kadnlarda erkekleri istekleri ve rahatszlklar konusunda uyarmal ve sk sk konuarak yönlendirmelidir. Ksaca cinsellik bir cinsin tekelinde deildir, her iki cins için eit sorumluluk ve görevler vardr.

15-Erkein penisinde sertlemenin kayb eini çekici bulmad anlamna gelir.
Cinsel iliki srasnda erkein penisinin sertliini kaybetmesinin onlarca nedeni olabilir. Bu durumu partnerin çekici bulunmamasna balamak var olan sertleme sorunlarn arttrabilir, çözümünü zorlatrabilir.

16-Birbirlerini seven çiftler sevimekten nasl zevk alabileceklerini çok iyi bilirler.
Bu cinsel mit çiftleri bask altna almann ötesinde örenmeyi ve tecrübe kazanmay da geciktirir.

17-Dokunma, okama, öpüme vb. tüm fiziksel yaknlamalar cinsel birleme ile sonuçlanmaldr.
Bu cinsel birleme öncesi alnmas gereken hazlardan çiftleri mahrum brakr. Oysa dokunma, okama, öpüme gibi cinsel aktiviteler en az cinsel birleme kadar önemlidir.

18-Mastürbasyon kirli ve zararldr.
Bilinen en eski ve yaygn cinsel mitlerden biridir. Kiide suçluluk ve pimanlk duygularna yol açar. Bu cinsel mit, mastürbasyon yapmann körlük gibi bedensel veya delilik gibi ruhsal hastalk veya ykmlara yol açt, sapklk olduu, alkanlk yapt eklindeki önyarglardan köken alr. Yine pek çok insan cinsel ilev bozukluklarnn mastürbasyon yapmann bir sonucu olduunu düünür. Aksine mastürbasyonun zararl deildir, cinsel ilev bozukluklarna yol açmaz, cinselliin haz verici olarak örenilmesini salamak için cinsel terapilerde kullanlr, alkanlk yapmaz, bedensel ve ruhsal ykmlara yol açmaz. Bu nedenle mastürbasyon sonras oluan utanç ve suçluluk duygular çok yersizdir. Ayrca mastürbasyonun erikinlikte ve ileri yalarda da sürmesi ve evli kiilerin de mastürbasyon yapmas doaldr. Bir tercih meselesidir.

19-Sevimenin kurallar vardr ve deimez.
Sevimenin kurallar yoktur. Kiiden kiiye deiiklik gösterebilir. Örenilebilir bir davrantr.

20-Sürekli heyecann trmand bir sevime orgazmla sonlanr.
Hayal krklklar yaratan ve kiilerde yetersizlik hissi douran bir dier cinsel mittir. Her sevime orgazmla sonuçlanmayabilir. Bu çok doal bir durumdur. Çünkü orgazmn öznel bir duygudur. Her insanda farkl alglanabilir. Bir öpücük, dokunu ve okama da heyecanl ve güzel bir cinselliin yaratclar olabilir. Önemli olan, kiinin yüksek düzeyde cinsel gerginlik ve cokudan sonra rahatlama hissi duyup duymaddr. Özensiz, acele ve srf tatmin olmak için yaplan cinsel birlemede orgazm olmak iyi bir cinsel birleme anlamna gelmez. Ayrca orgazm olamayan bir kii asla yetersiz olduu duygusunu yaamamaldr. Çünkü orgazm örenilmesi gereken cinsel bir ilevdir. Bir kiinin defalarca ilikide bulunmadan, bu srada kendini ve partnerini iyi tanmadan orgazm olmas beklenmemelidir.

21-Cinsel iliki srasnda karlkl mastürbasyon yanltr.
Bilinenin aksine cinsel iliki srasnda da karlkl mastürbasyon uyarc bir eylemdir. Hatta cinsel birleme ile orgazm olamama sorunu olanlarda cinsel iliki srasnda yaplan karlkl mastürbasyon çok yararldr. Ayrca ecinsellerde tek bana veya karlkl mastürbasyon güvenli bir cinsel etkinlik olarak da önerilmektedir.

22-Cinsel birleme srasnda fantezi kurmak yanltr. Cinsel fanteziler ahlak d, sapk ve sadakatsiz davranlardr.
Cinsel yaamn en önemli renkli öeleri arasnda yer alan cinsel fantezilerin zararl, hatta bir çeit sapklk olduu inan oldukça yaygn bir cinsel mittir. Bu cinsel mitin etkisiyle baz kiiler cinsel fantezileri nedeniyle suçluluk, korku ve endie duyabilirler. Bilinenin aksine, cinsel uyarlma yalnzca görme, dokunma, ses ve koku gibi duyular aracyla olmaz. Kafamzda kurduumuz hayallerinde cinsel uyarlma üzerinde çok öneli etkileri vardr. Cinsel fantezilerin var olan partner ve her zamanki cinsel iliki tarzndan farkl olmas kiilerin suçluluk duymasnn en önemli nedenlerinden biridir. Ama unutulmamaldr ki; cinsel fantezi kurmak, bunun gerçek yaamda olmasn istemek anlamna gelmez. Fantezilerin içeriinin olaan d olmas doal ve yaygn bir durumdur. Nancy Friday tarafndan derlenen ve bu alanda önde gelen derlemelerden biri olan "Benim Gizli Bahçem" adl kitap kadnlarn cinsel fantezileriyle ilgilidir ve Türkçe çevrisi de vardr.

23-Erkein penisinin boyu çok önemlidir.
lkel çalardan bu yana erkeklik gücünün simgesi sertlemi büyük bir penistir. Pornografik yaynlarla da pekitirilen bu cinsel mit, kadnlarn tatmin olabilmesinin ancak büyük bir penis ile mümkün olabilecei önyargsna neden olmaktadr. Pek çok erkek kendi cinsel organnn boyutlarn etraftan duyduu abartl tanmlamalarla karlatrarak yetersizlik hissi ve endie duyabilir. Bir erkein penisinin küçük olmas onun cinsel anlamda yetersiz olduu anlamna gelmez. Aksine büyük penis çou kez kadnlara ac verir. Ayrca penis sertlememi haldeyken de cinsel haz alnabilir. Hatta cinsel bilgi ve becerinin kii ve partnerinin haz almas ve doyuma ulamasnda penis boyundan çok daha önemlidir.

24-Cinsel iliki srasnda erkekler geri çekilirse hamile kalnmaz.
Bu cinsel mit her geçen gün istenmeyen hamileliklerin olumasn arttryor. Birçok güvenilir yöntem varken bu riskli yöntemi seçmek yine cinsellikle ilgili örenilmesi gereken çok eyin olduunun bir kantdr.

25-Önceden tannan bir insanla cinsel iliki kurulacaksa prezervatif kullanmna gerek yoktur.
Bir insan önceden tanmak, temiz görünmesi ve güzel kokmas onun cinsel yolla bulaan bir hastal olmad anlamna gelmez. Bu nedenle güvenli cinsellik için mutlaka prezervatif kullann.

26-Sevimek cinsel birleme demektir.
Sevimek sadece cinsel birleme deildir. Haz almak ve duygular paylaarak rahatlamak için de bir yoldur.

27-Sevime ancak iki tarafn birlikte orgazm olmas ile güzeldir. 
Bu cinsel mit cinsel birleme srasnda orgazm olamayan kiilerin yetersizlik ve endie duymasna neden olabilir. Yaplan son aratrmalar cinsel birleme esnasnda orgazm olmann, örenme ve kazanlan deneyimle zaman içinde salanabildiini göstermektedir.

28-Cinsellik doal bir süreçtir ve iki insan birbirini severse cinsel hayatlar iyidir.
Bu mite sahip çiftler bir sorun yaadklarnda, sorunu çözmekten çok var olan sorunu, birbirlerine kar sevgilerini snadklar bir snav gibi görmeye balarlar. Oysa cinsellik her iki taraf için de örenilen bir süreçtir.

29-Hamileyken kurulan cinsel iliki bebee zarar verir.
Bu cinsel mit yüzünden hamilelik döneminde çiftler, bireysel tatminlerini ön plana çkaryorlar ve eler mastürbasyon yaparak cinsel doyuma ulamaya çalyorlar. Tabi ayn sorun doum sonrasnda da devam ediyor. Bu cinsel mit kadnn iliki srasnda enfeksiyon kapaca ve emzirme yoluyla hastaln bebeine bulatraca cinsel mitini de daha sonra beraberinde getirebiliyor. Bu durum elerin cinsel yaamdan uzaklamalarna neden oluyor. Gerçekte ise; Kadn Hastalklar ve Doum Uzman bir hekim tarafndan aksi söylenmedikçe, gebelik srasnda ilk 6 ay cinsel birlemenin bir sakncas yoktur ve orgazm kaslmalarndan dolay bebek kafa travmas veya beyin sarsnts geçirmez. Dolaysyla hamilelik ve doum sonrasnda cinsel yaamla ilgili duyduunuz her cinsel mite inanmayn.

30-Oral yolla yaplan cinsel aktivite pis bir eylemdir.
Oral cinsel aktivite hijyen kurallarna uyulduunda ve her iki partner tarafndan kabul edildiinde uygulanmasnda saknca bulunmayan ve uyarma düzeyi çok yüksek olabilen bir etkinliktir. Özellikle uyarlma zorluu çeken bireyler oral cinsel ilikiden yararlanabilir.

31-Cinsel birleme insan yorar ve tüketir.
Bu cinsel mit, Taocu cinsellik akmnn boalmay bir düzen ve denetim altna alma düüncesinin ve "insan bir kez boald m, sönmü bir balona ya da otomobil lastiine döner" felsefesiyle yaratt, cinsel birlemenin çok enerji tüketen ve baz durumlarda bedensel salk için zararl olabilecek bir etkinlik olduu önyargsndan kaynaklanr. Bu mit nedeniyle oluan ar kayg erkeklerde sertleme bozukluklar ve cinsel istek azalmasna zemin hazrlar.

32-Yallarn cinsel ilikide bulunmas uygun olmaz.
E, salk, statü gibi pek çok kaypla kar karya kalan yal insanlarn zayf, çaresiz ve yetersiz olduu, cinsel ve fiziksel yaknlamaya istekli ve yeterli olmad kans oldukça eski ve yaygn bir cinsel mittir.

33-Ecinseller kadnlardan nefret eder, onlar rakip olarak görür.
Bilinenin aksine ecinsel erkekler heteroseksüel kadnlarla çok sk dostluklar kurabilir. Yaplan aratrmalarda birçok erkek ecinselin ilk açld arkadann bir kz arkada olduu görülmütür.

Cinsel ilev bozukluklarna neden olabilecek etmenler tutucu ve kstlayc yetitirme tarz, cinsel eitimsizlik, iletiim eksiklii, ana-babann erken yalarda ölümü ya da boanmas, özel gizlilie sayg, ikincil seks karakterlerine tepki, utanma, aalanma, hayal krkl, travma, taciz, ilk deneyimle ilgili özellikler, mastürbasyonla ilgili tutum, homoseksüel ilgi, dini çatmalar vb hazrlayc, sadakatsizlik, çocuk doumu, ar beklentiler, ele ilgili sorunlar vb. balatc ve performans anksiyetesi, yaknlk korkusu, iletiim sorunlar vb. sürdürücü etmenler olarak ele alndndan, cinsel ilev bozukluklarnn tedavisinde bu hazrlayc, balatc ve sürdürücü etmenlerin ortadan kaldrlmas esas olmaldr. Cinsel mitler cinsel ilev bozukluklarn oluumunda hem hazrlayc, hem balatc ve hem de sürdürücü nitelii ile çok önemli yer tutar. te bu nedenle de cinsel mitlerin deitirilmesi ve yerine doru bilgilerin aktarlmas kiilerin cinsel sorunlarnn çözümüne katkda bulunur.

Cinsel mitlerin tedavisi var m? Evet var. Tedavi olarak ilaçtan ziyade, eler arasnda cinsel uyumu oluturmay amaçlayan cinsel terapi öncelikli olarak kullanlr. Cinsel mitler ve yol açt sorunlar konusunda var olan sorunun kimden kaynaklandnn çok iyi bilinmesi, her iki tarafn itici gelmesi muhtemel yönlerinin cinsel terapist yardmyla saptanmas ve bu konuda çiftin kendilerini gelitirmesi çok önemlidir. Cinsel mitlerin yol açt cinsel ilev bozukluklarnn tedavisinde, cinsel terapistin toplumsal önyarglar ve cinsel mitlerle mücadelesinde, öncelikle kendisinin cinsel mitlerin etkisinden kurtulmu olmasnn, yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmasnn ve bu bilgi birikimini uygun, anlalr ve ikna edici bir biçimde dananna aktarabilmesinin önemi açktr. Örnein erken boalma problemi var ve erkek "cinsellikte baarl olmak çok önemlidir" ve "erkekliin, cinsel performansn ve cinsel gücün göstergesi fazla cinsel iliki de bulunmaktr" mitine sahip. Kendini çok kötü hissediyor, yetersiz buluyor. Cinsel eitim ve bilgilendirme yaparz. Partneriyle uzun uzun cinsel birlemeleri içeren ve kendini kontrol edebildii cinsel fantezileri kurmasn salayarak hayal daarcn geniletiriz. Onda psikolojik travmaya yol açacak mitlerin yanlln görmesini salarz. Bu amaçla kiinin sosyokültürel düzeyine uygun biçimde; cinsellik için "uygun ortam, uygun zaman ve kii" gereini vurgularz. Cinselliin aamalar ve mekanizmalarnn yan sra korku, kayg, utanç, suçluluk gibi olumsuz duygulanmlarn cinsel uyarlmay nasl engelledii anlatrz. Ayrca çeitli bedensel ve ruhsal etkenlerin, hastalklarn, ilaçlarn, yorgunluk ve ar yüklenmenin cinsel hayata olumsuz etkilerinden söz ederek, zaman zaman cinsel istek ve uyarlmayla ilgili sorunlarla karlalmasnn doal olduunun altn çizeriz. Mükemmel uyumun karlkl fedakarlkla gerçekletirilebileceini anlatrz. Sorun genellikle çözülür.

Son tahlilde; cinsel mitlerin yerine dorular koymalyz ve gücü kiilere ya da kiisel durumlara göre deiebilse de, cinsel mitlerin insan ar psikolojik yük altnda brakan koca birer yalan olduunu unutmamalyz.