CSED Uzun Soluklu likilerde ehvetin Drt lkesini Aklad...

18 Mays 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “AYNI ANDA K KYE ÂIK OLUNAMAZ!”

Ak, bilinmezlerle dolu fantastik labirentlerin içindeki riskli, heyecanl ve belirsiz, masals bir yolculuktur. nsan bu yolculua çkarak akn büyüsüne kaplmak için sonsuz bir istek duyar. Peki ayaklar yerden kesen ak, ayn anda birden fazla kiiye duyulabilir mi? te bu sorunun çok merak edilen yantn Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri açklad...

SEVG VE AK BRBRNDEN FARKLIDIR

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, ak” ile “sevgi”nin genellikle birbirine kartrldn belirterek unlar söyledi: “Kadn-erkek arasnda yaanan ve çok güçlü bir duygu olan ak, doa ak, meslek ak gibi deyimlerde tutku ve ar sevgi anlamnda kullanlan ak sözcüünden ayrt etmek için romantik ak olarak adlandrabiliriz. Bu anlamyla ak ile sevgi arasndaki en keskin ve net ayrm ayn anda olma kavram açsndandr. nsan ayn anda birden fazla kiiyi sevebilir ama tek bir kiiye âk olur. Birçok kiiye duyduumuz sevginin hiçbiri dierini geçersiz klmaz. Örnein, annemize olan sevgimiz babamz daha az sevmemiz ya da hiç sevmememiz anlamna gelmez. Buna karlk, bir partnere kar duyulan ar sevgi ve ballk duygusu olarak bilinen ak, iki kii arasnda yaltlm bir duygudur, ikinin birleerek tek olma durumudur, üçüncü kiinin varl dier ikisi arasndaki ak yok eder, geçersiz klar. nsan birçok kez âk olabilir ama bu ayn anda olmaz. Yani ayn anda iki kiiye âk olmak ak duygusunun doas gerei olas deildir, ayn anda birden çok kiiye duyulan ey sevgidir. Ak ve sevgi iç içe geçmi duygular olmalar nedeniyle çounlukla ayn anlama geldikleri düünülür oysa ak ve sevgi arasnda siyah ve beyaz arasndaki kadar net bir ayrm vardr.” Ak ve sevginin iç içe geçmi duygular olmalar nedeniyle çounlukla ayn anlamda kullanldn söyleyen Keçe, ak ve sevgi arasnda siyah ve beyaz arasndaki kadar net bir ayrm olduunun altn çizdi ve ayn anda iki kiiye âk olunamamasnn en temel 6 nedenini sralad:

  1. SEVG ÇOUL, AK TEKLDR

“Sevgi çoul, yani kolektif bir duygudur, teklik, tekillik içermez, ayn anda birçok kiiyi, olguyu ya da kavram sevebilmeyi içerir. Kimse yaamnda sadece tek bir eyi sevmez. Oysa ak tekil bir duygudur. nsan âk olduu bir kiiden vazgeçmeden baka birine âk olamaz. Dolaysyla ak ayn zamanda bir vazgeçitir. Birini sevmek için baka birine olan sevgimizden vazgeçmemiz gerekmez ama ak ancak birine olan akmzdan vazgeçtiimizde baka birine yönelebilir.”

  1. SEVG BAIMSIZLIK, AK BAIMLILIKTIR

“Sevgi yalnzca bir tek kiiyle snrl kalamaz, paylalr ve paylaldkça artar. Sevgi, seven ile sevilen arasndaki snrlarn ve bamszln korunduu bir duygudur. Erich Fromm’un vurgulad gibi ‘Sevgi, kiinin kendi bütünlüünü, bireyselliini koruma kouluyla birlemedir. Sevgi insann içindeki aktif bir güçtür; insanlar birbirinden ayran duvarlar ykan, onu bakalaryla birletiren bir güçtür; sevgi, yaltm ve ayrlk duygusunun üstesinden gelmesini, buna karlk kendisi olmasn, kendi bütünlüünü korumasn mümkün klar. Sevgide, iki varln bir olmas, yine de iki kalmas gibi bir paradoks ortaya çkar.’ Ak himaye edilmek, anlam ve önem kazanmak, bir bakasnn içinde erimek, hem öteki olmak hem ötekini kendin yapmaktr. Bu anlamyla ak bir bamllktr.”

  1. SEVG BLNÇL, AK BLNÇSZDR

“Sevgi, bilme, tanma, kabul etme eylemlerinin sonucunda oluur çünkü tanmadmz, bilmediimiz bir kiiyi sevemeyiz. Birini tandkça sever, sevdikçe daha çok tanrz. Dier bir ifadeyle emek gerektiren sevgi, bilinçli bir seçimdir. Birini mantmz kullanarak seçer, tanr ve severiz. Sevdiimiz kiiyi eksiklerinin farknda olarak severiz ve onu niye sevdiimizi biliriz. Oysa ak, bilinçsiz ve tartmasz bir kabul ve onay ile hiç tanmadmz bir kiiye kar hissedebildiimiz bir arzu ve tutkudur. Âk olduumuz kiinin kusurlarn görmeyiz, bununla da kalmaz o kiiyi kusursuz bir idol olarak alglarz ve ona neden âk olduumuzun bilinç düzeyinde farknda olmayz. Ancak insan karar vererek âk olamaz ama karar vererek sevebilir.”

  1. EHVETE BULANMI AK, EFKATE BULANMI SEVG

“Sevgi bir süreçtir, kimse kimseyi görür görmez sevmez. Oysa arzunun fitilini ateledii ak, görür görmez olabilir. Ak, seks, duygu ve deerlerin toplam olan bir yatrmdr. Akta cinsel istek, zevkin araydr ve her zaman bir ötekine odaklanr. Bu zevk aray, ötekinin ele geçirildii, öteki tarafndan da ele geçirilmi olunan ve iki tarafn birbirine nüfuz ettii duruma ulamaya çalr. ehvete bulanm akta duyulan arzu ve tutkunun sonucu olarak seks vazgeçilmez bir bileendir. Jose Ortega Gasset’in söyledii gibi ‘Duygusal bir etkinlik olarak sevgi, bir yanda tüm zihinsel ilevlerden, alglama, düünme, inceleme, anmsama, imgelemeden, öte yanda da çou zaman kartrld arzudan ayrlr. nsan susad zaman bir bardak suyu arzu eder ama onu sevmez. Kukusuz arzular sevgiden doar, ama sevginin kendisi arzu deildir.’ efkate bulanm sevgi cinsellik içermez. Çünkü ehveti seven seks ile efkat ate ile su gibidir, bir arada bulunamazlar. Ancak uzun evliliklerde yllar içinde seks ve ehvet ikinci plana düer. Ak, ehvet, sevgi ve dostlukla balayan evlilikte önceliin sadece efkate bulanm sevgi olarak kalmas ykc sonuçlara sebep olabilir. Oysa ehvete bulanm ak, cinsel istek ve erotik özlem çiftlerin temel ba olmaldr. Ak zamanla bitse ve sevgiye dönüse bile, bu sevgi efkate deil, ehvete bulanm olmaldr. Uzun soluklu ilikilerde ehvetin dört ilkesi vardr: (1) Reddedilmeyi göze alarak istemeye devam etmek, (2) yeniliklere açk olmak, (3)tutkulu ak rolü ve ehvetli kadn rollerini oynamak ve (4) ulalmazlk, gizem ve yasak arzular içeren cinsel fanteziler kurmak ve bunlar ak oyunlarna dönütürmek... Ayrca ehvetin devam için ilk önce erkein kadn yalnzca sevmekle kalmayp ayn zamanda ona ehvet duymas ve bunu baklaryla, dokunularyla hissettirmesi ve romantizm sunmas, daha sonra kadnn da erkee erotizm sunmas ve erotik tavrlarla kkrtmaya devam etmesi gerekir.”

  1. SEVG UYSAL, AK ASDR

“Ak muhakemenin olmad, inatç ve koulsuz bir benimsemedir. Ak kendisinden ödün vermez, kendi kurallar, kabulleri ve tutumlarn kendi oluturur. Âk olduumuzda karmzdakine eletirel olmayan bir ilgi duyarz. Ak esnek deildir, bükülemez, bölünemezdir. Rochefoucauld’un söyledii gibi ‘Ak bir ayaklanmadr. Âk kii eletiri adna kendisine yönelen her ussal belirlemeye bir ayaklanmayla karlk verecektir.’ Sevgi ise eletiriye, hogörüye tartmaya ve uzlamaya açk bir esneklie sahiptir. Ak gizemle beslenir ve er ya da geç aka ac bular, sevgi ise güvenli bir limandr.”

  1. SEVG SICAK, AK YAKICIDIR

“Ak, sevgiyi de içerir ama baskn olan ve ayaklar yerden kesen yakc bir tutku ve arzudur. Sevgi ise efkat, samimiyet ve güveni içerir. Akta hissedilen tutku ve arzu tatminsiz bir younlukta olduundan özlemle doludur; çünkü youn arzu daima yoksunluk duygusu yaratr. Akn da temelinde eksiklik, yani sahip olunmayan arzulama vardr. Freud ‘nsanolunun erotik yaamndaki saysz tuhaflk ve âk olma sürecinin kompulsif karakteri, çocuklua bavurmakszn ve çocukluktan kalma etkiler deerlendirilmeksizin neredeyse anlalmazdr,’ demitir. Çünkü herkesin ilk ak nesnesi anne ya da babasdr ve her yetikin ilk ak nesnesinin içsel imgesini temsil eden bir âk arar. Dier bir ifadeyle âk olmak, ilk ak nesnesiyle yeniden bir araya gelmeyi temsil eder. Âk olurken, çocuklukta oluan ve ego snrlarnn olmad içsel ak imgesinin kusursuz birlikteliine dönü arzusu canlanr. Ak nesnesi ego idealinin yerini alr; yani kii, âk olduu kiiyi kendisinin bir parças yapar. te bu yüzden ayn anda yalnz bir kiiye âk olabiliriz, çünkü tek içsel ak imgesine sahibizdir. Bu özellikleriyle ak, sevgiden çok daha iddetli ve youn bir duygudur ve âk olduumuzda bu duygumuzu o kiiye var gücümüzle yöneltiriz. ki kiiye birden âk olmamzn mümkün olmamas bu kadar güçlü bir duyguyu ayn anda iki ayr kiiye yöneltecek kudrete sahip olmamzdan da kaynaklanyor olabilir.”