CSED Aldatma Trlerini Aklad...

05 Mart 2015

CSED GENEL BAKANI CEM KEÇE: “ALDATAN VE ALDATILAN BR TOPLUM HALNE GELYORUZ!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yaklak yüzde 58’i, kadnlarn ise yaklak yüzde 40’ evlilikleri süresince en az bir kere olmak üzere evlilik d iliki yayor. Cinsiyetlere göre aldatma oranlarnn her geçen yl art gösterdii ayrca belirtiliyor. Ayn verilere göre erkekler yalar ilerledikçe kadnlar ise daha genç yalarda eini aldatma eilimi gösteriyor. CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe aldatma rakamlarnn aslnda daha yüksek olduunu, fakat aratrma sonuçlarna yansmadn söylüyor ve bunun nedenini öyle açklyor: “Üzülerek söylüyorum, aldatan ve aldatlan bir toplum haline geliyoruz. Partnere yalan söyleme, söz verip tutmama, bir bakasyla daha yakn olma, karar alrken bakasnn sözlerine deer verme gibi eylemlerin psikolojik olarak aldatmadan bir fark yok. Ayrca erkeklerin bir ksm evlilik d bir partnerle sadece bir kere yaanlan cinsel ilikiyi aldatma olarak görmüyor. Kadnlarn bir ksm ise cinsellik olmayan bir evlilik d ilikiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor. Toplumumuzda erkeklerin genelinde sadakatsizlik, evlilik ile ezamanl sürdürülen bir baka iliki olarak alglanyor. Sadakatsizlii seks öncesi evrede brakma eiliminde olan kadnlar ise gizli bir yemei, duygusal yazmalar, öpüme ve sarlmalar aldatma olarak adlandrmayarak vicdann rahatlatmak istiyor.” Toplumun aldatma tanmn kendi menfaatleri dorultusunda çarpttn belirten Keçe, aldatmann tam tanmn öyle yapyor: “Aldatma; mevcut ein/partnerin bilgisi veya izni veya rzas olmadan üçüncü bir kii veya kiilerle bir veya birden fazla yaanan duygusal ve/veya cinsel ilikidir.” Toplumun baz bahanelere snarak sadakatsizlii kabul edilebilir göstermeye çaltn belirten Keçe, “Her aldatma birbirinin ayn olmasa da hiçbir bahane aldatmay kabul edilebilir klmaz; fakat arkasndaki motivasyona göre bazlar affedilebiliyor.” diyor ve aldatma türlerini öyle sralyor.

(1) SEKS ÇLER LE PAYLAILAN CNSELLK

Bu tür sadakatsizlik, çounlukla erkeklere özgü olmakla birlikte son yllarda kadnlarda da sklkla görülüyor. Bu aldatma türünün altnda cinsel arzularn doyurulmasndan baka bir neden yatmyor. Bu tür ilikiye; çeitli sebeplerle ei ile cinsel ilikiye giremeyenler ya da cinsel doyuma ulaamayanlar, fantezilerini eine açklamaya çekinenler, fantezileri ei tarafndan kabul edilmeyenler, eine yükledii anlamdan dolay eini fantezilerine ortak etmek istemeyenler bavuruyor. Bu ekilde sadakatsizlik yapanlar evliliklerini bitirmeyi düünmezler ve bu ilikileri bir tür ihtiyaç giderme olarak görürler.

(2) SEKS VEYA TUTKU BAIMLILII

Seks veya tutku bamllar farkl partnerlerle, farkl deneyimler yaama zorlants hisseder. likiye girilen partner says, denenen pozisyon says, gerçekletirilen fantezi says bu kiiler için çok önemlidir. Adeta ellerinde sekse dair yaplacaklar listesi vardr. Mevcut elerinin bu sadakatsizlikte hiçbir pay, eksiklii veya hatas yoktur. Toplumun “zampara” olarak bahsettii bu kiilerin bir kiiye sadk kalmalar mümkün deildir ve bamllklarnn mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

(3) FIRSATTAN STFADE

Alkol alnan bir ortam, ein olmad bir parti, ehir dndaki bir i toplants gibi ein varlndan bedenen uzaklalan bir yer ve zamanda ayn kii ile bir daha olmamak üzere bir kereliine yaanan cinsellik içerikli bir aldatma türüdür. Duygusal badan yoksun olan bu aldatma türü genellikle “bir kaçamak” olarak görülür ve önemsizletirilir. Bu ekilde eine ihanet edenler genellikle evliliklerinden memnundurlar, elerini severler ve terk etmeyi kesinlikle düünmezler. Elerine ve evliliklerine çok fazla güvendikleri ve empati kurma yetenekleri olmad için her frsattan istifade ederler. 

(4) BOANMA ÖNCES HAZIRLIK

Bazen elerden biri dierine olan balln yitirir ve evlilii bitirmek ister, fakat bunu ne eine söyleyebilir ne de boandktan sonra yalnz kalma fikrine tahammül edebilir. Bu sadakatsizlikte dilin söyleyemediini beden belli eder. Kii yeni bir ilikiye balayarak baka bir dala tutunmu olur, böylece kendi psikolojik güvenliini salar ve kendini boanmaya hazrlar. Einden de uzaklaaca için eini de boanma evresine hazrlam olur. Bu tür bir aldatma ilikisinde aldatma partnerinin pek bir önemi olmad gibi bu kiiye duyulan duygular da hiç güçlü deildir. Bu kii daha çok destek kuvvet gibidir. Kiiyi bu aldatma türüne yönlendiren temel etken, mevcut ilk eten ayrlma isteidir.

(5) TERAZ TP LK ÜÇGEN

Bu tür sadakatsizliklerde evlilik ei ve aldatma partneri ile iliki ezamanl olarak sürdürülür. Cinsel yönü gibi duygusal yönü de çok güçlü olur bu aldatma ilikisinin. Aldatan kii eine ve dier partnerine kar farkl sorumluluklar hisseder. Genellikle bu iki kii farkl özelliklere sahiptir ve birbirlerini tamamlyor gibidirler. kisinden alnan mutluluk farkldr. Bu yüzden aldatan kii ne einden boanabilir ne de yeni ilikiyi sonlandrabilir. Aldatma partneri boanmas için srar edecek olsa bile einden boanmay düünemez. Biri sa eli, dieri sol eli gibidir; ikisinden de vazgeçmek istemez. Biri hayatndan çkacak olsa dengesi bozulur. Bitmesini istemedii evliliini sürdürebilmek için dier partnere ihtiyaç duyar. Bu tarz terazi tipi iliki üçgenlerinde genellikle e huzur ve sevgi açlnn giderildii, aldatma partneri ise ak ve tutkunun yaand kiidir.

(6) KISASA KISAS

Bu tür ilikiler bir aldatlma hikâyesinin ya hemen ardndan ya da uzun zaman sonra yaanr. lk aldatlan e yeniden özgüvenini kazanmak, beenilen ve çekici biri olduunu özellikle kendine ispat etmek ve ilk aldatan ein karsnda kendini iyi hissedebilmek için bu tür bir sadakatsizlik yapar. Kendine yönelik duygular tedavi etme amacyla yaplan sadakatsizlikler genellikle çok gizli yaplr ve ortaya çkmamas için her türlü tedbir alnr. Sadakatsizlik; sadakatsizlii ilk yapan kiiden intikam alma, aldatlmann dayanlmaz arln ona da yaatma amac tayorsa kii pek ihtiyatl davranmaz ve bir ekilde eine yakalanr. Amaç özgüvenini kazanmak ya da ac vermek olduu için ihanet seks ilikisini içermeyebilir.

(7) KISKANDIRMA HANET

Düzgün yürüyor gibi görünen bir evlilikte elerden biri ihmal edildiini düünebiliyor. likilerinin ilk yllarnn özlemi içinde olan veya seks ihtiyaçlar karlanmayan kii, ei için artk görünmez olduu inancna kaplabiliyor. Kendini fark ettirmek için türlü giriimlerde bulunan, fakat bir türlü ihmalkâr ein dikkatini çekemeyen kii son çare olarak ihanete bavuruyor. Einin kendini kskanmasn salamak için uyar mahiyetinde bir gecelik iliki yaayabiliyor. Yaanan kriz sonrasnda evliliklerinin tazeleneceini düünüyor. Bu tür sadakatsizliklerde amaç mevcut ein kendine gelmesini salamaktr, aldatma partnerinin hiçbir önemi ve aldatma partnerine beslenen bir duygu yoktur.

(8) GER PÜSKÜRTME

Daha çok evlilik d sevgililik ilikilerinde görülen bu tür sadakatsizliklere yakn ilikiye tahammülü olmayan kiiler bavurur. Duygusal olarak birine balanmaktan korkan kii mevcut iliki giderek ciddiletiinde ve iki kii arasnda karlkl bir ba olumaya baladnda araya mesafe koyma amacyla sadakatsizlik yapar. Böylece hem kendi duygularn dizginlemi hem yaknlalan kiiyi kendinden soutmu olur. Bu kiiler için ilikinin snrlar vardr ve o snrlar almamaldr. Onlardan daha fazla sevgi istenmemeli, daha fazla ilgi beklenmemeli, daha fazla vakit alnmamaldr; evlilikten bahsedilmemeli, beraber yaama fikri sunulmamaldr. Aksi takdirde herhangi biriyle yaanan bir aldatma ilikisi ile mevcut kii geri püskürtülür.

(9) NEFES ALMAK

Eiyle arasnda çatmalar olan, evlilik içi sorunlar yaayan, i hayat da iyi geçmeyen,  kendini en yaknlarna bile ifade edemeyen, üzerinde sürekli bir bask olduunu düünen baz kiiler elerini seviyor ve beeniyor olsalar da kendilerine rahat bir aldatma partneri edinebiliyorlar. Belirli aralklarla görüülen partnerle hiçbir sorumluluk olmadan yaanan ilikinin amac; tüm gerginliklerden bir an için uzaklamak, kafay rahatlatmak ve hayatta mücadele edebilmek için dolu bir nefes alabilmektir. Bu tür sadakatsizliklerde çounlukla elerin pay büyüktür. Aldatma partneri genellikle mevcut eten daha düük niteliklere sahip olur; daha çirkin, daha fakir, daha baarszdr; fakat daha iyi dinler ve daha fazla rahatlatr. Kii einden göremedii ilgiyi aldatma einden görür; böylece kendini daha iyi ve daha güçlü hisseder.

(10) SADECE AK

Baz evli kiiler, hiç beklemedii bir anda ve ekilde bir bakasna âk olabiliyor. Ak; hayatn zorluklarndan kaçmay, güzellikleri yeniden görebilmeyi, hayata daha mutlu sarlabilmeyi, daha genç ve dinç hissedilmeyi salad için elin tersiyle itilebilen bir duygu olamyor. Bu nedenle âk olan kii sadakatsizlik yapmamas gerektiini düünemiyor. Eine ihanet etmezse kendine ihanet etmi gibi hissediyor ve kendini doludizgin aka brakyor. Aldatlan e ise kendinde olmayp da aldatma partnerinde var olan eyin ne olduunu sorgulamaya balyor. Bu tür sadakatsizliklerde ein görünürde ve hakikatte bir hatas ve pay yoktur. Ei aldatmaya iten ise çounlukla çok düzgün olan evliliin ya da ilikinin tekdüze seyridir.